TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  246 / GSQL - GQ1 

V/v xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Công ty Cổ phần TM và DV Xuất nhập khẩu Vision.

(Đ/c: Số 146 đường Triều Dương, phường Trần Phú, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)


Trả lời công văn số  56 / VS - TCHQ  ngày 23/3/2015 của Công ty cổ phần TM và DV Xuất nhập khẩu Vision về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại Nghị định số  187 / 2013 / NĐ - CP  ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài và Thông tư số  04 / 2014 / TT - BCT  ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số  187 / 2013 / NĐ - CP  dẫn trên thì mặt hàng hạt cải dầu không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu hay hạn chế xuất khẩu, cũng không thuộc Danh mục hàng hóa phải xin giấy phép khi xuất khẩu.


Căn cứ quy định tại Điều 2 Thông tư số  13 / 2009 / TT - BCT  ngày 03/06/2009 của Bộ Công Thương quy định xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu Kinh tế cửa khẩu thì hàng hóa xuất khẩu hợp pháp theo quy định hiện hành được xuất khẩu qua các cửa khẩu phụ nằm ngoài các Khu Kinh tế cửa khẩu. Do vậy, trường hợp nếu mặt hàng hạt cải dầu của Công ty là hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp theo quy định hiện hành thì được phép xuất khẩu qua các cửa khẩu phụ nằm ngoài Khu kinh tế cửa khẩu theo loại hình xuất kinh doanh.


Đề nghị Quý Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi dự kiến làm thủ tục hải quan xuất khẩu để được hướng dẫn cụ thể./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Hải quan tỉnh Lào Cai (để  p / hợp) ;

  • Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn