TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  248 / GSQL - GQ2 

V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa vào DNCX

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Kurihara Việt Nam.

(Đ/c: tầng 12, tòa nhà CMC, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội)


Trả lời công văn số  03 / 2015 / CV - KVN  ngày 03/2/2015 của Công ty TNHH Kurihara Việt Nam về việc hướng dẫn thủ tục hải quan xuất hàng vào doanh nghiệp chế xuất để phục vụ việc xây dựng, lắp đặt công trình, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 21 Nghị định số  29 / 2008 / NĐ - CP  ngày 14/3/2008 của Chính phủ thì quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các khu chế xuất, DNCX với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, trừ khu PTQ, là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu. Do vậy, hàng hóa mua bán giữa DNCX với nội địa phải làm thủ tục hải quan.


Riêng đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam thì DNCX, người bán hàng cho DNCX (bao gồm cả nhà thầu) được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu và hải quan theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số  164 / 2013 / NĐ - CP  ngày 12/11/2013 của Chính phủ.


Đề nghị Công ty TNHH Kurihara nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện.


Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan quản lý DNCX để được hướng dẫn thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn