BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2527 / TCHQ - TXNK 

V/v xử lý thuế TTĐB, thuế GTGT xe ô tô chuyên dùng NK

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Công ty cổ phần Kartenex.

(Đ/c số 7F6 Bách khoa, Phường Bách khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  56 / CV  ngày 12/11/2014 của Công ty cổ phần Kartenex về việc đề nghị ghi thu, ghi chi thuế TTĐB và thuế GTGT xe ô tô cứu thương nhập khẩu theo 31 tờ khai Hải quan để bán cho các Sở y tế, các BQL dự án y tế, các bệnh viện và các trung tâm y tế công lập, các cơ quan mua sắm tài sản công của địa phương trên cả nước. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Để có cơ sở xử lý vướng mắc nêu trên của Công ty Kartenex, Bộ Tài chính có công văn số  18544 / BTC - TCHQ  ngày 19/12/2014 gửi các Bộ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho ý kiến về việc xử lý đề nghị ghi thu, ghi chi thuế TTĐB và thuế GTGT xe ô tô cứu thương của Công ty cổ phần Kartenex bán cho các đơn vị sử dụng nguồn ngân sách nhà nước để mua xe.


Tuy nhiên, hiện nay Tổng cục Hải quan mới nhận được văn bản của một số Bộ; UBND các tỉnh Thành phố trực thuộc Trung ương có ý kiến tham gia nên Tổng cục Hải quan chưa đủ cơ sở để xem xét, xử lý kiến nghị của Công ty cổ phần Kartenex.


Để xử lý dứt điểm vụ việc nêu trên, đề nghị Công ty cổ phần Kartenex liên hệ với các đơn vị chưa có ý kiến tham gia (theo danh sách đính kèm) để tập hợp hồ sơ gửi về Tổng cục Hải quan theo hướng dẫn tại công văn số  18544 / BTC - TCHQ  ngày 19/12/2014 của Bộ Tài chính.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Kartenex được  biết / .Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Hưng

DANH SÁCH


CÁC ĐƠN VỊ CHƯA CÓ Ý KIẾN XÁC NHẬN ĐỐI VỚI SỐ XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG CỦA CTY KARTENEX


1

Bộ Y tế

2

Bộ Công Thương

3

Bộ Giáo dục và Đào tạo

4

UBND tỉnh Hà Nam

5

UBND tỉnh Gia Lai

6

UBND tỉnh Quảng Trị

7

UBND tỉnh Thái Bình

8

UBND TP. Hải Phòng

9

UBND tỉnh Đồng Nai

10

UBND tỉnh Tiền Giang

11

UBND tỉnh Vĩnh Long

12

UBND tỉnh Phú Yên

13

UBND tỉnh Đắk Nông