BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2533 / TCHQ - TXNK 

V/v thực hiện Thông tư số  04 / 2012 / TT - BKHĐT 

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  13 / HQĐL - NV  ngày 07/01/2015 của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk phản ánh vướng mắc trong việc xác định hàng hóa thuộc Danh mục nguyên liệu, vật tư bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số  04 / 2012 / TT - BKHĐT  ngày 13/08/2012 của Bộ Kế hoạch đầu tư.


Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số  1352 / BKHĐT - KTCN  ngày 12/3/2015 về việc xác định mặt hàng trong nước đã sản xuất được (đính kèm).


Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk căn cứ công văn số  1352 / BKHĐT - KTCN  nêu trên, đối chiếu quy định hiện hành để áp dụng chính sách thuế cho doanh nghiệp theo đúng quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Hưng