BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2534 / TCHQ - TXNK 

V/v phân loại theo máy chính

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát.


Trả lời công văn số  99 / 2015 / THP  ngày 11/3/2015 của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát (Công ty) kiến nghị về vướng mắc trong việc thực hiện công văn số  15103 / TCHQ - TXNK  ngày 19/12/2014, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Thông tư số  194 / 2010 / TT - BTC  ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;


Trường hợp Công ty nhập khẩu máy móc, thiết bị là tổ hợp, dây chuyền thuộc các Chương 84, 85 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, đăng ký tờ khai nhập khẩu trong thời gian từ năm 2012 đến trước ngày 01/11/2013 (ngày hiệu lực của Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính) thì thực hiện thủ tục kê khai, phân loại, tính thuế theo quy định tại Điều 97 Thông tư số  194 / 2010 / TT - BTC  nếu đáp ứng chú giải 3, 4, 5 Phần XVI của Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Cục HQTP. Hải Phòng (để  t / hiện) ;

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNGLưu Mạnh Tưởng