BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2552 / TCHQ - GSQL 

V/v: thủ tục hải quan hàng hóa tạm nhập - tái xuất dự hội chợ, triển lãm

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon Tum.


Trả lời công văn số  298 / HQGLKT - NV  ngày 13/03/2015 của Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon Tum về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Để doanh nghiệp kịp thời gian tham dự hội chợ, triển lãm tại thị trấn Plei Cần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum từ ngày 01/4/2015 đến ngày 07/4/2015, Tổng cục Hải quan nhất trí nội dung đề xuất tại công văn số  298 / HQGLKT - NV  nêu trên của Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon Tum, cụ thể là: việc khai báo hải quan đối với lô hàng của doanh nghiệp Lào và Thái Lan tham gia Hội chợ nêu trên được thực hiện khai trên tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan là Sở Công thương tỉnh Kon Tum (Trung tâm khuyến công xúc tiến thương mại).


Ngoài ra, căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 5 Nghị định số  08 / 2015 / NĐ -  CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì đề nghị Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon Tum thông báo Sở Công thương tỉnh Kon Tum (Trung tâm khuyến công xúc tiến thương mại) đối với trường hợp doanh nghiệp nước ngoài mang hàng vào Việt Nam tham dự hội chợ, triển lãm tại địa bàn tỉnh trong các lần tiếp theo thì phải thực hiện thủ tục hải quan thông qua đại lý làm thủ tục hải quan.


Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon Tum biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh