TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  255 / GSQL - GQ2 

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH tư vấn và thương mại Agape.

(Đ/c: 146E Nguyễn Đình Chính, P 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)


Trả lời công văn số  Agape / AD15 - 001  ngày 24/02/2015 của Công ty về vướng mắc liên quan đến thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Đối với vướng mắc về thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ:


    Điều 35 Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/01/2015 của Chính Phủ quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ, theo đó, có bao gồm “Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.”. Căn cứ quy định này, trường hợp của Công ty bán hàng cho đại học Cheju Halla và trong hợp đồng mua bán với đại học Cheju Halla có điều khoản chỉ định giao hàng cho đại học Y dược Huế thì Công ty được làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ.


  2. Đối với vướng mắc về việc áp dụng thuế GTGT và khấu trừ thuế GTGT đầu vào: thực hiện theo quy định tại Thông tư  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Trường hợp có vướng mắc phát sinh có liên quan đến thuế GTGT, đề nghị Công ty liên hệ với Tổng cục Thuế để được hướng dẫn cụ thể.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn