BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2583 / TCHQ - TXNK 

V/v điều chỉnh số liệu trên hệ thống kế toán thuế tập trung

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.


Trả lời công văn số  374 / HQTN - NV  ngày 06/3/2015 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh về vướng mắc hạch toán kế toán hệ thống kế toán thuế tập trung, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Tổng cục Hải quan sẽ mở khóa sổ kế toán tháng  12 / 2014  của Đội nghiệp vụ KCN Phước Đông, Chi cục Hải quan KCN Trảng Bàng, Phòng Nghiệp vụ của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh để điều chỉnh số liệu kế toán tháng  12 / 2014  tại phần mềm kế toán thuế tập trung, cụ thể:


  • Phải lập chứng từ điều chỉnh để thực hiện việc điều chỉnh số liệu của các tờ khai trên, không xóa, sửa chữa số liệu chứng từ đã cập nhật trước đó. Chứng từ điều chỉnh sẽ được hạch toán vào ngày 31/ 12 / 2014 .


  • Việc mở khóa sổ kế toán tại phần mềm kế toán thuế tập trung được thực hiện trong thời gian từ 17h00 phút ngày 30/3/2015 đến 17h00 phút ngày 31/3/2015.


  • Đội nghiệp vụ KCN Phước Đông, Chi cục Hải quan KCN Trảng Bàng, Phòng Nghiệp vụ của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh, Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh chịu trách nhiệm về việc cập nhật đúng chứng từ điều chỉnh và số liệu điều chỉnh nêu trên theo quy định.


  • Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh phối hợp với Cục CNTT&TK Hải quan để thực hiện, đồng thời chịu trách nhiệm về việc cập nhật đúng chứng từ điều chỉnh và số liệu điều chỉnh theo quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Cục CNTT&TK Hải quan (để p/h);

  • Lưu: VT, TXNK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Hải Trang