BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số:  3671 / BTC - TCHQ 

V/v phân loại mặt hàng Modul LED P10 (3 màu)

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: - Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Bộ Công thương.


Hiện nay, Bộ Tài chính đang gặp vướng mắc phân loại mặt hàng Modul LED P10 (3 màu cơ bản đỏ, xanh lá, xanh dương) cấu tạo từ nhiều LED + IC + linh kiện điện tử có thể hiển thị hình ảnh, thường được sử dụng trong trình chiếu hình ảnh màu quảng cáo và không có chức năng thu hình. Về vấn đề nêu trên, Bộ Tài chính có ý kiến trao đổi với Quý Bộ như sau:


Để xử lý vướng mắc khi phân loại mặt hàng nêu trên, Bộ Tài chính đã yêu cầu Tổng cục Hải quan xin ý kiến Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Công thương tại công văn số  11770 / TCHQ - TXNK  ngày 26.9.2014. Theo ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng) tại công văn số  2011 / TĐC - HCHQ  ngày 24.10.2014 thì: Khối modul LED P10 RGB (3 màu) là 01 màn hiển thị (màn hình) Led (01 màn hình Led có thể ghép từ 01 hoặc nhiều màn hiển thị) sử dụng trong trình chiếu hình ảnh quảng cáo và ý kiến của Bộ Công thương (Cục Xuất nhập khẩu) tại công văn số  815 / XNK - TMQT  ngày 13.10.2014: là loại màn hình không có chức năng thu phát tín hiệu.


Trên cơ sở các ý kiến của Quý Bộ, ngày 26.11.2014, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số  17193 / BTC - TCHQ  hướng dẫn phân loại Mặt hàng Modul LED P10 (3 màu cơ bản: đỏ, xanh lá, xanh dương) cấu tạo từ nhiều LED + IC + linh kiện điện tử có thể hiển thị hình, ảnh khi được kết nối với các nguồn tín hiệu thích hợp được xác định là màn hiển thị (màn hình) phù hợp phân loại tại nhóm 85.28: “Màn hình và máy chiếu, không gắn với máy thu dùng trong truyền hình; máy thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc máy ghi âm hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh”, phân nhóm 1 gạch “- Màn hình khác”, phân nhóm 8528.59: “- - Loại khác”, mã số 8528.59.10: “- - - Loại màu”.


Sau khi Bộ Tài chính ban hành công văn số  17193 / BTC - TCHQ , vẫn còn nhiều ý kiến, quan điểm phân loại khác nhau đối với mặt hàng Modul LED P10 (3 màu cơ bản: đỏ, xanh lá, xanh dương). Do đó, để giải quyết vụ việc, đảm bảo việc phân loại chính xác, ngày 13/3/2015, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Hải quan tổ chức cuộc họp với đại diện các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan, trong đó có sự tham gia của đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Công thương.


Tại cuộc họp, đại diện Quý Bộ giữ nguyên quan điểm về cấu tạo kỹ thuật, chức năng hoạt động của mặt hàng Modul LED P10 (3 màu cơ bản: đỏ, xanh lá, xanh dương) như đã tham gia với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) bằng văn bản (cụ thể là các công văn  2011 / TĐC - HCHQ  815 / XNK - TMQT  nêu trên). Vậy, trên cơ sở ý kiến của Quý Bộ, việc phân loại mặt hàng thuộc nhóm 85.28: “Màn hình và máy chiếu, không gắn với máy thu dùng trong truyền hình; máy thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc máy ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh” tại công văn số  17193 / BTC - TCHQ  là phù hợp về bản chất hàng hóa.


Theo thông tin bổ sung từ các doanh nghiệp nhập khẩu tại cuộc họp nêu trên thì:


“Để tạo thành một sản phẩm hoàn chỉnh (màn hình) có thể hiển thị được, ngoài modul LED còn cần có các bộ phận khác như cabin, cạc mạng, cạc màn hình, CPU, khung sắt...; đồng thời để trình chiếu, hiển thị được hình ảnh thì modul LED bắt buộc phải được sử dụng cùng với máy xử lý dữ liệu tự động”.


Để làm rõ thông tin bổ sung từ các doanh nghiệp: “để trình chiếu; hiển thị được hình ảnh thì modul LED bắt buộc phải được sử dụng cùng với máy xử lý dữ liệu tự động”. Bộ Tài chính đề nghị Quý Bộ làm rõ thêm mặt hàng “Modul LED P10 (3 màu cơ bản đỏ, xanh lá, xanh dương)” có phải là loại màn hiển thị (LED), chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho hệ thống xử lý dữ liệu tự động hay không?


Bộ Tài chính trân trọng cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ của Quý Bộ./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ Chính sách thuế (để phối hợp);

  • Vụ Pháp chế (để phối hợp);

  • Lưu: VT, TCHQ (12).

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNGĐỗ Hoàng Anh Tuấn