BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4003 / BTC - TCHQ 

V/v hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhưng phải nhập trở lại quá 365 ngày

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.


Trả lời công văn số  871 / HQHP - TXNK  ngày 29/01/2015 và công văn số  1095 / HQHP -  TXNK ngày 05/02/2015 của Cục Hải quan TP Hải Phòng về việc hoàn thuế đối với hàng xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại quá 365 ngày của Công ty TNHH May xuất khẩu Minh Thành và Công ty cổ phần thực phẩm Hiệp Long, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


Căn cứ khoản 7 Điều 112 Thông tư  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính thì: Hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhập khẩu. Trường hợp quá 365 ngày cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế, kiểm tra cụ thể và báo cáo Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, xử lý từng trường hợp cụ thể.


Bộ Tài chính giao Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện kiểm tra hồ sơ gốc lô hàng xuất khẩu; lô hàng tái nhập để sửa chữa, tái chế; lô hàng tái xuất; sổ sách chứng từ kế toán; chứng từ thanh toán; các giao dịch có liên quan. Kết quả kiểm tra nếu xác định hàng hóa tái nhập là hàng hóa đã xuất khẩu trước đây, chưa qua quá trình sản xuất, gia công ở nước ngoài, được Công ty nhập khẩu về Việt Nam để sửa chữa, tái chế và sau khi sửa chữa, tái chế đã tái xuất thì thực hiện hoàn thuế nhập khẩu đã nộp khi tái nhập tương ứng với số lượng hàng hóa đã thực tái xuất theo quy định tại khoản 7 Điều 112 Thông tư  128 / 2013 / TT - BTC . Hồ sơ, thủ tục hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 119, Điều 130 Thông tư  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính.


Bộ Tài chính trả lời để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ CST, Vụ PC (BTC);

  • Lưu: VT, TCHQ(11)

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Đỗ Hoàng Anh Tuấn