BỘ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 05 / 2015 / TT - BYT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2015


THÔNG TƯ


BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC ĐÔNG Y, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU VÀ VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ


Căn cứ Luật bảo hiểm y tế; Căn cứ Luật dược;

Căn cứ Nghị định số 105 / 2014 / NĐ - CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế;


Căn cứ Nghị định số 63 / 2012 / NĐ - CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;


Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế.


Điều 1. Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền


 1. Ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế, bao gồm:


  1. Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu;


  2. Danh mục vị thuốc y học cổ truyền.


 2. Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu (sau đây gọi chung là Danh mục thuốc) và danh mục vị thuốc y học cổ truyền (sau đây gọi chung là Danh mục vị thuốc) ban hành kèm theo Thông tư này là cơ sở để quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí thuốc, vị thuốc sử dụng cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.


Điều 2. Cấu trúc Danh mục thuốc, vị thuốc
 1. Danh mục thuốc được sắp xếp thành 11 nhóm theo y lý y học cổ truyền và có 5 cột như 

  sau:


  1. Cột 1 ghi số thứ tự của thuốc trong Danh mục;

  2. Cột 2 ghi số thứ tự của thuốc trong mỗi nhóm;


  3. Cột 3 ghi đầy đủ tên thành phần của thuốc theo tên dược liệu; các thành phần có dấu gạch chéo “/” là thành phần có thể thay thế lẫn nhau; thành phần đặt trong dấu ngoặc đơn “()” là thành phần có thể gia, giảm;


  4. Cột 4 ghi đường dùng, được thống nhất như sau: Đường uống bao gồm uống, ngậm, nhai, đặt dưới lưỡi; đường dùng ngoài bao gồm bôi, xoa ngoài, dán trên da, phun, xịt ngoài da, ngâm, xông.


   đ) Cột 5 ghi chú một số thông tin cần lưu ý trong giới hạn chỉ định và giới hạn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được sử dụng thuốc.


 2. Danh mục vị thuốc bao gồm 349 vị thuốc từ cây, con, khoáng vật làm thuốc được sắp xếp thành 30 nhóm theo y lý y học cổ truyền và có 6 cột như sau:


 1. Cột 1 ghi số thứ tự của vị thuốc trong Danh mục;


 2. Cột 2 ghi số thứ tự của vị thuốc trong mỗi nhóm;


 3. Cột 3 ghi tên vị thuốc;


 4. Cột 4 ghi nguồn gốc của vị thuốc: ký hiệu “B” chỉ các vị thuốc được nuôi trồng khai thác từ nước ngoài; ký hiệu “N” chỉ các vị thuốc được nuôi, trồng hoặc khai thác trong nước;


  đ) Cột 5 ghi tên khoa học của vị thuốc;


 5. Cột 6 ghi tên khoa học của cây, con hoặc khoáng vật làm thuốc.


Điều 3. Hướng dẫn sử dụng Danh mục thuốc, Danh mục vị thuốc


 1. Đối với Danh mục thuốc:


  1. Các thuốc có trong danh mục được sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải tuân thủ theo quy định về kê đơn thuốc và phù hợp với khả năng chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;


  2. Các thuốc được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán khi có thành phần, đường dùng được ghi trong Danh mục, bao gồm cả các thuốc có các thành phần có thể thay thế lẫn nhau và thuốc có thành phần có thể gia, giảm;


   Ví dụ:


   1. Thuốc có số thứ tự 3 trong cột 1 Danh mục thuốc có thành phần gồm: Sài hồ, Tiền hồ, Xuyên khung, Chỉ xác, Khương hoạt, Độc hoạt, Phục linh / Bạch linh, Cát cánh, Nhân sâm / Đảng sâm, Cam thảo. Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán đối với các thuốc có thành phần như sau:

    + Sài hồ, Tiền hồ, Xuyên khung, Chỉ xác, Khương hoạt, Độc hoạt, Phục linh, Cát cánh, Nhân sâm, Cam thảo;


    + Sài hồ, Tiền hồ, Xuyên khung, Chỉ xác, Khương hoạt, Độc hoạt, Phục linh, Cát cánh, Đảng sâm, Cam thảo;


    + Sài hồ, Tiền hồ, Xuyên khung, Chỉ xác, Khương hoạt, Độc hoạt, Bạch linh, Cát cánh, Nhân sâm, Cam thảo;


    + Sài hồ, Tiền hồ, Xuyên khung, Chỉ xác, Khương hoạt, Độc hoạt, Bạch linh, Cát cánh, Đảng sâm, Cam thảo.


   2. Thuốc có số thứ tự 45 trong cột 1 Danh mục thuốc có thành phần gồm: Nhân trần, Trạch tả, Đại hoàng, Sinh địa, Đương qui, Mạch môn, Long đởm, Chi tử, Hoàng cầm, (Cam thảo), (Mộc thông). Quỹ bảo hiểm y tế sẽ thanh toán với các thuốc có thành phần như sau:


    + Nhân trần, Trạch tả, Đại hoàng, Sinh địa, Đương qui, Mạch môn, Long đởm, Chi tử, Hoàng cầm;


    + Nhân trần, Trạch tả, Đại hoàng, Sinh địa, Đương qui, Mạch môn, Long đởm, Chi tử, Hoàng cầm, Cam thảo;


    + Nhân trần, Trạch tả, Đại hoàng, Sinh địa, Đương qui, Mạch môn, Long đởm, Chi tử, Hoàng cầm, Mộc thông;


    + Nhân trần, Trạch tả, Đại hoàng, Sinh địa, Đương qui, Mạch môn, Long đởm, Chi tử, Hoàng cầm, Cam thảo, Mộc thông.


   3. Thuốc có số thứ tự 108 trong cột 1 Danh mục thuốc có thành phần gồm: Nhân sâm / Đảng sâm, Hoàng kỳ, Đương quy, Bạch truật, Thăng ma, Sài hồ, Trần bì, Cam thảo, (Sinh khương), (Đại táo). Quỹ bảo hiểm y tế sẽ thanh toán các thuốc có thành phần như sau:


   + Nhân sâm, Hoàng kỳ, Đương quy, Bạch truật, Thăng ma, Sài hồ, Trần bì, Cam thảo;


   + Nhân sâm, Hoàng kỳ, Đương quy, Bạch truật, Thăng ma, Sài hồ, Trần bì, Cam thảo, Sinh khương;
   + Nhân sâm, Hoàng kỳ, Đương quy, Bạch truật, Thăng ma, Sài hồ, Trần bì, Cam thảo, Đại táo;


   + Nhân sâm, Hoàng kỳ, Đương quy, Bạch truật, Thăng ma, Sài hồ, Trần bì, Cam thảo, Sinh khương, Đại táo;


   + Đảng sâm, Hoàng kỳ, Đương quy, Bạch truật, Thăng ma, Sài hồ, Trần bì, Cam thảo;

   + Đảng sâm, Hoàng kỳ, Đương quy, Bạch truật, Thăng ma, Sài hồ, Trần bì, Cam thảo, Sinh khương;
   + Đảng sâm, Hoàng kỳ, Đương quy, Bạch truật, Thăng ma, Sài hồ, Trần bì, Cam thảo, Đại táo;


   + Đảng sâm, Hoàng kỳ, Đương quy, Bạch truật, Thăng ma, Sài hồ, Trần bì, Cam thảo, Sinh khương, Đại táo.


  3. Thuốc được ghi cụ thể thành phần theo tên dược liệu. Các thuốc này được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán khi có thành phần là dược liệu được ghi trong Danh mục thuốc, kể cả dạng chiết xuất, bào chế khác nhau của dược liệu;


  4. Thuốc xếp nhóm này dùng điều trị bệnh thuộc nhóm khác được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán nếu thuốc có chỉ định như đã đăng ký trong hồ sơ đăng ký thuốc đã được Bộ Y tế phê duyệt.


 2. Đối với Danh mục vị thuốc:


 1. Các vị thuốc có trong danh mục được sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải tuân thủ theo quy định về kê đơn thuốc, phù hợp với khả năng chuyên môn và thẩm quyền kê đơn thuốc của bác sĩ y học cổ truyền, y sĩ y học cổ truyền hoặc lương y làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;


 2. Các vị thuốc có ghi chữ “B” tại cột số 4 trong danh mục được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán đối với vị thuốc có nguồn gốc nuôi, trồng, khai thác từ nước ngoài hoặc trong nước;


 3. Các vị thuốc Linh chi có nguồn gốc từ nước ngoài, Nhân sâm và Tam thất khi kê độc vị hoặc các thang thuốc chỉ có phối hợp của 2 vị thuốc hoặc 3 vị thuốc này phải được hội chẩn trước khi chỉ định sử dụng. Hình thức hội chẩn theo quy chế hội chẩn do Bộ Y tế ban hành.


Điều 4. Xây dựng danh mục thuốc, vị thuốc sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và thuốc do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự bào chế thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế


 1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh căn cứ vào Danh mục thuốc và Danh mục vị thuốc ban hành kèm theo Thông tư này và mô hình bệnh tật, phạm vi hoạt động chuyên môn để xây dựng Danh mục thuốc, vị thuốc sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và thuốc do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự bào chế (nếu có) để mua sắm theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đáp ứng nhu cầu điều trị và làm căn cứ để thanh toán với quỹ bảo hiểm y tế.


 2. Việc lựa chọn thuốc có trong Danh mục thuốc và vị thuốc ban hành kèm theo Thông tư này được thực hiện theo nguyên tắc: ưu tiên thuốc sản xuất trong nước; thuốc của các doanh nghiệp dược đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP); các vị thuốc có xuất xứ từ nguồn nuôi, trồng hoặc khai thác trong nước; các thuốc, vị thuốc có hiệu quả chữa bệnh, chi phí hợp lý.

 3. Căn cứ các thuốc, vị thuốc cụ thể được mua sắm, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổng hợp Danh mục thuốc, vị thuốc sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và thuốc do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự bào chế gửi tổ chức bảo hiểm xã hội để làm căn cứ thanh toán.


Điều 5. Thanh toán chi phí thuốc, vị thuốc, thuốc thang sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và thuốc do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự bào chế


 1. Nguyên tắc chung: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí thuốc, vị thuốc, thuốc do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự bào chế căn cứ vào số lượng thực tế sử dụng cho người bệnh và giá mua vào của cơ sở theo quy định của pháp luật về đấu thầu, phù hợp với phạm vi quyền lợi và mức hưởng theo quy định của Luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thực hiện.


 2. Đối với vị thuốc: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo giá dược liệu, vị thuốc mà các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mua vào theo quy định của pháp luật về đấu thầu cộng với chi phí hư hao theo quy định của Bộ Y tế (nếu có).


 3. Đối với thuốc thang có thành phần từ các vị thuốc trong Danh mục vị thuốc ban hành kèm theo Thông tư này: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán các chi phí bao gồm chi phí vị thuốc theo nguyên tắc quy định tại Khoản 2 Điều này, chi phí bao bì đóng gói, chi phí sắc thuốc bao gồm điện, nước, nhiên liệu. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thanh toán chi phí bao bì đóng gói và chi phí sắc thuốc khi tổ chức sắc thuốc tại cơ sở.


 4. Đối với thuốc do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự bào chế:


  1. Các vị thuốc có trong thành phần của thuốc phải có trong Danh mục vị thuốc y học cổ truyền ban hành kèm theo Thông tư này;


  2. Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trên cơ sở giá thành sản phẩm, bao gồm: chi phí nguyên vật liệu làm thuốc, chi phí hư hao theo quy định của Bộ Y tế, chi phí bao bì đóng gói, chi phí bào chế bao gồm điện, nước, nhiên liệu và các chi phí khác bao gồm tá dược, phụ liệu làm thuốc, chi phí kiểm nghiệm (bao bì, nguyên phụ liệu, bán thành phẩm và thành phẩm);


  3. Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm phê duyệt quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng và giá thuốc do cơ sở tự bào chế, thống nhất với tổ chức bảo hiểm xã hội để làm căn cứ thanh toán.


 5. Đối với vị thuốc, thuốc thang và thuốc do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự bào chế: Trường hợp có các chi phí phát sinh ngoài quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều này, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lập bản thuyết minh chi tiết để thống nhất với tổ chức bảo hiểm xã hội làm căn cứ thanh toán. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thống nhất được với tổ chức bảo hiểm xã hội, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ, Ngành báo cáo Bộ Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế báo cáo Sở Y tế để xem xét, giải quyết.


 6. Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán trong trường hợp các thuốc, vị thuốc đã được ngân sách nhà nước chi trả.

Điều 6. Tổ chức thực hiện


 1. Bộ Y tế có trách nhiệm:


  1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc xây dựng danh mục thuốc và danh mục vị thuốc, đấu thầu mua thuốc, quản lý, sử dụng, thanh toán chi phí thuốc của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;


  2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện;


  3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cập nhật, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung danh mục thuốc, vị thuốc ban hành kèm theo Thông tư này để đáp ứng với nhu cầu điều trị và phù hợp với khả năng thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế.


 2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm:


  1. Thực hiện, chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, phối hợp với Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc tổ chức thực hiện, thanh toán chi phí thuốc theo đúng quy định của Thông tư này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;


  2. Phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.


 3. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:


  1. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn xây dựng Danh mục thuốc, vị thuốc, thuốc do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự bào chế; đấu thầu mua thuốc và thanh toán chi phí sử dụng thuốc của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý;


  2. Kiểm tra, thanh tra, xử lý kịp thời những sai phạm, vướng mắc trong đấu thầu, cung ứng, kê đơn và sử dụng thuốc điều trị cho người bệnh.


 4. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm:


  1. Xây dựng Danh mục thuốc, vị thuốc sử dụng tại đơn vị, thuốc do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự bào chế, gửi tổ chức bảo hiểm xã hội làm cơ sở thanh toán theo mẫu tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp cần thay đổi hay bổ sung vào danh mục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm bổ sung theo quy định tại Khoản 3 Điều 4;


  2. Thực hiện quản lý, cung ứng và sử dụng thuốc theo các quy định hiện hành, bảo đảm cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, đáp ứng nhu cầu điều trị của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế theo danh mục đã xây dựng, không để người bệnh phải tự mua thuốc. Việc đấu thầu mua thuốc thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

  3. Tuân thủ quy định về kê đơn thuốc, chỉ định sử dụng thuốc theo đúng quy định, bảo đảm an toàn, hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm và bảo đảm chất lượng thuốc, vị thuốc sử dụng tại đơn vị; thực hiện việc hội chẩn khi sử dụng đối với các vị thuốc quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 3;


  4. Trường hợp cần đề xuất sửa đổi, loại bỏ hay bổ sung thuốc, vị thuốc mới vào Danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có văn bản đề nghị theo mẫu tại Phụ lục số 2 và Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư này gửi về Bộ Y tế hoặc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổng hợp gửi Bộ Y tế.


 5. Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm:


 1. Phối hợp với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc xây dựng Danh mục thuốc, vị thuốc, thuốc do các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự bào chế được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán;


 2. Phối hợp và thống nhất với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện thanh toán các nội dung quy định tại Điều 5 Thông tư này.


Điều 7. Quy định chuyển tiếp và điều khoản tham chiếu


 1. Trường hợp người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế vào viện trước Thông tư này có hiệu lực nhưng còn đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 5 năm 2015 thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12 / 2010 / TT - BYT ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế cho đến khi người bệnh ra viện.


 2. Đối với các thuốc, vị thuốc thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế theo quy định tại Thông tư số 12 / 2010 / TT - BYT ngày 29 tháng 4 năm 2010, quỹ bảo hiểm y tế tiếp tục thanh toán cho đến khi sử dụng hết số thuốc đã trúng thầu theo kết quả đấu thầu cung ứng thuốc và đã được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ký hợp đồng cung ứng với nhà thầu trước ngày Thông tư này có hiệu lực.


 3. Đối với các thuốc thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế theo quy định tại Thông tư số 12 / 2010 / TT - BYT ngày 29 tháng 4 năm 2010 nhưng có quy định giới hạn chỉ định tại Thông tư này, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo điều kiện quy định tại Thông tư này kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2015, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này.


 4. Đối với vị thuốc, thuốc thang sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và thuốc do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự bào chế, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo quy định tại Điều 5 Thông tư này kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.


Điều 8. Hiệu lực thi hành


 1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2015.


 2. Thông tư số 12 / 2010 / TT - BYT ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc y học cổ truyền chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Y tế (Vụ Bảo hiểm y tế) để xem xét, giải quyết./.Nơi nhận:

 • Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX; Công báo; Cổng thông tin điện tử);

 • BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);

 • Các Thứ trưởng khác (để phối hợp chỉ đạo);

 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

 • Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

 • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

 • Kiểm toán Nhà nước;

 • Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

 • Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;

 • Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

 • Các BV, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;

 • Cục Quân Y- BQP; Cục Y tế - BCA;

 • Cục Y tế - Bộ GT - VT;

 • Y tế các bộ, ngành;

 • Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;

 • Cổng thông tin điện tử BYT;

- Lưu: VT, BH (02), PC (02).

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Xuyên

DANH MỤC THUỐC ĐÔNG Y, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU VÀ VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05 / 2015 / TT - BYT ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)


BỘ Y TẾ, SỞ Y TẾ TÊN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------


…, ngày … tháng … năm …


 1. DANH MỤC THUỐC ĐÔNG Y, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ SỬ DỤNG TẠI


  ……………………….. (tên cơ sở KBCB)

  (Áp dụng kể từ ngày …/…./….)  STT

  STT

  theo DMT

  do BYT

  ban hành


  Thành phần thuốc


  Tên thuốc thành phẩm


  Hàm lượng / nồng độ


  Đường dùng / Dạng bào chế


  Công ty sản xuất


  Nước sản xuất

  Số đăng ký/ Giấy phép nhập khẩu


  Đơn vị tính


  Giá mua vào (VNĐ)


  Giá thanh toán BHYT (VNĐ)


  Ghi chú

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  (13)

  I.

  Nhóm thuốc giải biểu

 2. DANH MỤC VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ


STT

STT

theo DMT

của

BYT

Tên vị thuốc

Bộ phận sử dụng của vị thuốc

Nguồn gốc (ghi B/N)

Tên khoa học của vị thuốc

Tên khoa học của cây, con và khoáng vật làm thuốc

Nhà sản xuất

Nước sản xuất

Đơn vị tính

Giá nhập (đồng)

Tình trạng dược liệu nhập: Chưa sơ chế / sơ chế / phức chế (Ghi C / S / P)

Yêu cầu sử dụng đối với dược liệu:

Sơ chế/ phức chế (Ghi S/P)

Tỷ lệ hư hao

(%)

Chi phí khác (đồng)

Giá đề nghị TT

(đồng)

Trong chế biến

Bảo quản, cân chia

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

I.

Nhóm phát tán phong hàn


image src="05_2015_TT_BYT_Vv_Danh_muc_thuoc_dong_y_thuoc_tu_duoc_lieu_va_vi_thuoc_y_hoc_co_truyen_thuoc_pham_vi_thanh_toan_cua_quy_bao_hiem_y_te / Image_001 .png" height="25" width="625">

III. DANH MỤC CHẾ PHẨM TỰ BÀO CHẾ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ


STT

Thành phần thuốc

Hàm lượng / nồng độ

Đường

dùng

Dạng bào chế

Công

dụng

Đơn vị

tính

Giá thành phẩm (VNĐ)

Giá thanh toán BHYT (VNĐ)

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)Nơi nhận:

 • BHXH tỉnh / huyện...;

 • Các khoa, phòng;

 • Lưu VT, ...

GIÁM ĐỐC

(ký tên, đóng dấu)

MẪU ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, LOẠI BỎ THUỐC ĐÔNG Y, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU VÀ VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05 / 2015 / TT - BYT ngày 17/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)BỘ Y TẾ, SỞ Y TẾ TÊN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: … / …

…, ngày ... tháng ... năm …


ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI / LOẠI BỎ


Thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế


Kính gửi: ………………………………………..


STT

Thành phần thuốc / tên vị thuốc

Số thứ tự thuốc / vị thuốc trong Danh mục

Đường dùng / Dạng bào chế (đối với thuốc)

Nội dung đề nghị sửa đổi hay loại bỏ

Thuyết minh lý do/ căn cứ để đề nghị sửa đổi hay loại bỏ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

A

Thuốc đông y, thuốc từ dược liệu

B

Vị thuốc y học cổ truyềnNơi nhận:

 • Như trên;

  - …

 • Lưu: …

GIÁM ĐỐC

(Ký tên và đóng dấu)

MẪU ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG THUỐC ĐÔNG Y, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU VÀ VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05 / 2015 / TT - BYT ngày 17/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)


BỘ Y TẾ, SỞ Y TẾ TÊN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: … / …

…, ngày ... tháng ... năm …


ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG

Thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế

Kính gửi: ……………………………….

 1. DANH MỤC THUỐC ĐÔNG Y, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG  TT


  Thành phần thuốc


  Hàm

  lượng


  Dạng bào chế


  Đường

  dùng

  Tên bài thuốc cổ phương hoặc tên riêng, tên thương mại thường gặp


  Chỉ định sử dụng


  Xếp nhóm


  Giá thành sản phẩm (đ)


  Chi phí 1 đợt điều trị (đ)


  Lý do bổ sung

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

 2. DANH MỤC VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỀ NGHỊ BỔ SUNGTT


Tên vị thuốc


Bộ phận

dùng

Nguồn gốc (trong hay ngoài nước)


Tên khoa học của vị thuốc

Tên cây, con, khoáng vật làm thuốc


Xếp nhóm


Lý do bổ

sung

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


Nơi nhận:

 • Như trên;

  - …

 • Lưu: …

GIÁM ĐỐC

(Ký tên và đóng dấu)

DANH MỤC


THUỐC ĐÔNG Y, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU VÀ VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05 / 2015 / TT - BYT ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ y tế)


 1. DANH MỤC THUỐC ĐÔNG Y, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU  STT


  STT

  trong nhóm


  Thành phần thuốc


  Đường

  dùng

  Ghi chú thông tin cần lưu ý trong chỉ định, sử dụng

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  I

  Nhóm thuốc giải biểu

  1

  1

  Gừng.

  Uống

  2

  2

  Hoắc hương / Quảng hoắc hương, Tía tô/ Tử tô diệp, Bạch chỉ, Bạch linh / Phục linh, Đại phúc bì, Thương truật, Hậu phác, Trần bì, Cam thảo, Bán hạ/ Bán hạ chế, (Cát cánh, Can khương).

  Uống

  3

  3

  Sài hồ, Tiền hồ, Xuyên khung, Chỉ xác, Khương hoạt, Độc hoạt, Phục linh / Bạch linh, Cát cánh, Nhân sâm / Đảng sâm, Cam thảo.

  Uống

  4

  4

  Thanh cao / Thanh hao, Kim ngân hoa, Địa liền, Tía tô, Kinh giới, Thích gia đằng, Bạc hà.

  Uống

  5

  5

  Xuyên khung, Bạch chỉ, Hương phụ, Quế, Gừng, Cam thảo bắc.

  Uống

  6

  6

  Xuyên khung, Khương hoạt, bạch chỉ, Hoàng cầm, Phòng phong, Sinh địa, Thương truật, Cam thảo, Tế tân.

  Uống

  II

  Nhóm thuốc thanh nhiệt, giải độc, tiêu ban, lợi thủy

  7

  1

  Actiso.

  Uống

  8

  2

  Actiso, Biển súc / Rau đắng đất, Bìm bìm / Bìm bìm biếc, (Diệp hạ châu), (Nghệ).

  Uống

  9

  3

  Actiso, Cao mật lợn khô, Tỏi, Than hoạt tính.

  Uống

  10

  4

  Actiso, Rau đắng / Rau đắng đất, Bìm

  Uống


  bìm/Dứa gai.

  11

  5

  Actiso, Rau má.

  Uống

  12

  6

  Actiso, Sài đất, Thương nhĩ tử, Kim ngân, Hạ khô thảo.

  Uống

  13

  7

  Bạch mao căn, Đương quy, Kim tiền thảo, Xa tiền tử, Ý dĩ, Sinh địa.

  Uống

  14

  8

  Bạch thược, Bạch truật, Cam thảo, Diệp hạ châu, Đương quy, Đảng sâm, Nhân trần, Phục linh, Trần bì.

  Uống

  15

  9

  Bồ bồ.

  Uống

  Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán trong giới hạn chỉ định điều trị viêm gan virus, điều trị tăng men gan.

  16

  10

  Bồ công anh, Kim ngân hoa, Thương nhĩ tử, Hạ khô thảo, Thổ phục linh, Huyền sâm, Sài đất.

  Uống

  17

  11

  Cam thảo, Bạch mao căn, Bạch thược, Đan sâm, Bản lam căn, Hoắc hương, Sài hồ, Liên kiều, Thần khúc, Chỉ thực, Mạch nha, Nghệ.

  Uống

  18

  12

  Cao khô lá dâu tằm.

  Uống

  19

  13

  Cỏ tranh, Sâm đại hành, Actiso, Cỏ mực, Lá dâu tằm, Sả, Cam thảo, Ké đầu ngựa, Gừng tươi, Vỏ quýt.

  Uống

  20

  14

  Diếp cá, Rau má.

  Uống

  21

  15

  Diệp hạ châu.

  Uống

  22

  16

  Diệp hạ châu, Bồ bồ, Chi tử.

  Uống

  23

  17

  Diệp hạ châu, Bồ công anh, Nhân trần.

  Uống

  24

  18

  Diệp hạ châu, Chua ngút, Cỏ nhọ nồi.

  Uống

  25

  19

  Diệp hạ châu, Hoàng bá, Mộc hương, Quế nhục, Tam thất.

  Uống

  26

  20

  Diệp hạ châu, Nhân trần, Cỏ nhọ nồi, Râu ngô / Râu bắp, (Kim ngân hoa), (Nghệ).

  Uống

  27

  21

  Diệp hạ châu, Tam thất, Kim ngân hoa, Cam thảo, Thảo quyết minh, Cúc hoa.

  Uống

  28

  22

  Diệp hạ châu, Xuyên tâm liên, Bồ công anh, Cỏ mực.

  Uống

  29

  23

  Hoạt thạch, Cam thảo.

  Uống


  30

  24

  Kim ngân, Hoàng cầm, Liên kiều, Thăng ma.

  Uống

  31

  25

  Kim ngân hoa, Ké đầu ngựa.

  Uống

  32

  26

  Kim ngân hoa, Liên kiều, Cát cánh, Bạc hà, Đạm trúc diệp, Cam thảo, Kinh giới

  tuệ/Kinh giới, Ngưu bàng tử, (Đạm đậu sị).

  Uống

  33

  27

  Kim ngân hoa, Liên kiều, Diệp hạ châu, Bồ công anh, Mẫu đơn bì, Đại hoàng.

  Uống

  34

  28

  Kim ngân hoa, Nhân trần, Thương nhĩ tử, Nghệ, Sinh địa, Bồ công anh, Cam thảo.

  Uống

  35

  29

  Kim tiền thảo.

  Uống

  36

  30

  Kim tiền thảo, Chỉ thực, Nhân trần, Hậu phác, Hoàng cầm, Bạch mao căn, Nghệ, Binh lang, Mộc hương, Đại hoàng.

  Uống

  37

  31

  Kim tiền thảo, Râu mèo/ Râu ngô.

  Uống

  38

  32

  Kim tiền thảo, Trạch tả, (Thục địa), (Đường kính trắng).

  Uống

  39

  33

  Long đởm, Actiso, Chi tử, Đại hoàng, Trạch tả, Địa hoàng, Nhân trần, Hoàng Cầm, Sài hồ, Cam thảo.

  Uống

  40

  34

  Long đởm, Sài hồ, Nhân trần, Kim ngân hoa, Hoàng cầm, Sinh địa, Trạch tả, Chi tử, Đương qui, Xa tiền tử, Cam thảo.

  Uống

  41

  35

  Long đởm thảo, Chi tử, Đương quy, Sài hồ, Hoàng cầm, Trạch tả, Xa tiền tử, Sinh địa / Địa hoàng, Cam thảo, (Mộc thông).

  Uống

  42

  36

  Nghề hoa đầu.

  Uống

  Quỹ BHYT

  thanh toán trong giới hạn sử dụng tại bệnh viện / viện y học cổ truyền (YHCT), bệnh viện / viện hạng II trở lên.

  43

  37

  Ngưu hoàng, Thạch cao, Đại hoàng, Hoàng cầm, Cát cánh, Cam thảo, Băng phiến.

  Uống

  44

  38

  Nhân trần, Bồ công anh, Cúc hoa, Actiso, Cam thảo, Kim ngân hoa.

  Uống

  45

  39

  Nhân trần, Trạch tả, Đại hoàng, Sinh địa, Đương qui, Mạch môn, Long đởm, Chi tử, Hoàng cầm, (Cam thảo), (Mộc thông).

  Uống


  46

  40

  Pygeum africanum.

  Uống

  Quỹ BHYT

  thanh toán trong giới hạn sử dụng tại bệnh viện / viện hạng IV trở lên.

  47

  41

  Râu mèo, Actiso, (Sorbitol).

  Uống

  48

  42

  Sài đất, Kim ngân hoa, thổ phục linh, Thương nhĩ tử, Bồ công anh, Sinh địa, Thảo quyết minh.

  Uống

  49

  43

  Sài đất, Thương nhĩ tử, Kinh giới, Thổ phục linh, Phòng phong, Đại hoàng, Kim ngân hoa, Liên kiều, Hoàng liên, Bạch chỉ, Cam thảo.

  Uống

  50

  44

  Sài hồ, Bạch truật, Gừng tươi, Bạch linh, Đương quy, Bạch thược, Cam thảo, Bạc hà.

  Uống

  51

  45

  Than hoạt, Cao cam thảo, Calci carbonat, Tricalci phosphate.

  Uống

  III

  Nhóm thuốc khu phong trừ thấp

  52

  1

  Cam thảo, Đương quy, Hoàng kỳ, Khương hoạt, Khương hoàng, Phòng phong, Xích thược, Can khương.

  Uống

  53

  2

  Cao toàn phần không xà phòng hóa quả bơ,

  Cao toàn phần không xà phòng hóa dầu đậu nành.

  Uống

  Quỹ BHYT

  thanh toán trong giới hạn chỉ định điều trị thoái hóa khớp hông và khớp gối.

  54

  3

  Cao xương hỗn hợp / Cao quy bản, Hoàng bá, Tri mẫu, Trần bì, Bạch thược, Can khương, Thục địa.

  Uống

  55

  4

  Đỗ trọng, Ngũ gia bì chân chim / Ngũ gia bì, Thiên niên kiện, Tục đoạn, Đại hoàng, Xuyên khung, Tần giao, Sinh địa, Uy linh tiên, Đương quy, Quế / Quế chi, Cam thảo.

  Uống

  56

  5

  Độc hoạt, Phòng phong, Tang ký sinh, Đỗ trọng, Ngưu tất, Trinh nữ, Hồng hoa, Bạch chỉ, Tục đoạn, Bổ cốt chỉ.

  Uống

  57

  6

  Độc hoạt, Phòng phong, Tang ký sinh, Tần giao, Bạch thược, Ngưu tất, Sinh địa / Thục địa, Cam thảo, Đỗ trọng, Tế tân, Quế nhục, Nhân sâm / Đảng sâm, Đương quy, Xuyên khung.

  Uống


  58

  7

  Độc hoạt, Quế chi / Quế nhục, Phòng phong, Đương quy, Tế tân (Dây đau xương), Xuyên khung, Tần giao, Bạch thược, Tang ký sinh, Sinh địa / Thục địa / Địa hoàng, Đỗ trọng, Ngưu tất, Phục linh / Bạch linh, Cam thảo, (Đảng sâm / Nhân sâm).

  Uống

  59

  8

  Độc hoạt, Tang ký sinh, Tri mẫu, Trần bì, Hoàng bá, Phòng phong, Cao xương, Qui bản, Bạch thược, Cam thảo, Đảng sâm, Đỗ trọng, Đương quy, Ngưu tất, Phục linh, Quế chi, Sinh địa, Tần giao, Tế tân, Xuyên khung.

  Uống

  60

  9

  Đương quy, Đỗ trọng, Cẩu tích, Đan sâm, Liên nhục, Tục đoạn, Thiên ma, Cốt toái bổ, Độc hoạt, Sinh địa, Uy linh tiên, Thông thảo, Khương hoạt, Hà thủ ô đỏ.

  Uống

  61

  10

  Hà thủ ô đỏ, Thổ phục linh, Thương nhĩ tử, Hy Thiêm, Thiên niên kiện, Đương quy, Huyết giác, (Phòng kỷ).

  Uống

  62

  11

  Hy thiêm, Hà thủ ô đỏ chế, Thương nhĩ tử, Thổ phục linh, Phòng kỷ / Dây đau xương, Thiên niên kiện, Huyết giác.

  Uống

  63

  12

  Hy thiêm, Ngũ gia bì gai, Thiên niên kiện, Cẩu tích, Thổ phục linh.

  Uống

  64

  13

  Hy thiêm, Ngưu tất, Quế chi, Cẩu tích, Sinh địa, Ngũ gia bì.

  Uống

  65

  14

  Hy thiêm, Thiên niên kiện.

  Uống

  66

  15

  Hy thiêm, Thục địa, Tang ký sinh, Khương hoạt, Phòng phong, Đương quy, Đỗ trọng, Thiên niên kiện.

  Uống

  67

  16

  Lá lốt, Hy thiêm, Ngưu tất, Thổ phục linh.

  Uống

  68

  17

  Mã tiền, Ma hoàng, Tằm vôi, Nhũ hương, Một dược, Ngưu tất, Cam thảo, Thương truật.

  Uống

  69

  18

  Mã tiền chế, Độc hoạt, Xuyên khung, Tế tân, Phòng phong, Quế chi, Hy thiêm, Đỗ trọng, Đương quy, Tần giao, Ngưu tất.

  Uống

  70

  19

  Mã tiền chế, Đương qui, Đỗ trọng, Ngưu tất, Quế Chi, Độc hoạt, Thương truật, Thổ phục linh.

  Uống

  71

  20

  Mã tiền chế, Hy thiêm, Ngũ gia bì, (Tam Thất).

  Uống

  72

  21

  Mã tiền chế, Thương truật, Hương phụ tứ

  Uống


  chế, Mộc hương, Địa liền, Quế chi.

  73

  22

  Tần giao, Đỗ trọng, Ngưu tất, Độc hoạt, Phòng phong, Phục linh, Xuyên khung, Tục đoạn, Hoàng kỳ, Bạch thược, Cam thảo, Đương quy, Thiên niên kiện.

  Uống

  74

  23

  Tần giao, Thạch cao, Khương hoạt, Bạch chỉ, Xuyên khung, Tế tân, Độc hoạt, Phòng phong, Đương quy, Thục địa, Bạch thược / Bạch truật, Cam thảo, Phục linh, Hoàng cầm, Sinh địa.

  Uống

  75

  24

  Thanh phong đằng, Quế chi, Độc hoạt, Khương hoạt, Ngưu tất, Tang ký sinh, Phục linh, Tần giao, Lộc nhung, Uy linh tiên, Ý dĩ nhân, Đẳng sâm, Hoàng kỳ, Câu kỷ tử, Bạch truật, Đương quy, Xích thược, Mộc hương, Diên hồ sách, Hoàng cầm.

  Uống

  Quỹ BHYT

  thanh toán trong giới hạn chỉ định phong tê thấp thể hàn và giới hạn sử dụng tại bệnh viện / viện YHCT, bệnh viện / viện hạng II trở lên khi có chỉ định của bác sỹ

  YHCT hoặc có hội chẩn với bác sỹ YHCT.

  76

  25

  Tục đoạn, Phòng phong, Hy thiêm, Độc hoạt, Tần giao, Bạch thược, Đương quy, Xuyên khung, Thiên niên kiện, Ngưu tất, Hoàng kỳ, Đỗ trọng, (Mã tiền).

  Uống

  IV

  Nhóm thuốc nhuận tràng, tả hạ, tiêu thực, bình vị, kiện tì

  77

  1

  Bạch phục linh, Kha tử nhục, Nhục đậu khấu, Hoàng liên, Mộc hương, Sa nhân, Gừng.

  Uống

  78

  2

  Bạch truật, Đảng sâm, Ý dĩ, Liên nhục, Hoài sơn, (Cát cánh), Sa nhân, Cam thảo, Bạch linh, Trần bì, Mạch nha / Sơn tra, (Thần khúc).

  Uống

  79

  3

  Bạch truật, Đảng sâm, Liên nhục, Cát cánh, Sa nhân, Cam thảo, Bạch linh, Trần bì, Mạch nha, Long nhãn, Sử quân tử, Bán hạ.

  Uống

  80

  4

  Bạch truật, Mộc hương, Hoàng Đằng, Hoài sơn / Sơn Dược, Trần bì, Hoàng liên, Bạch linh, Sa nhân, Bạch thược, Cam thảo, Đảng sâm.

  Uống

  81

  5

  Bạch truật, Mộc hương, Hoàng liên, Cam

  Uống


  thảo, Bạch linh, Đảng sâm, Thần khúc, Trần bì, Sa nhân, Mạch nha, Sơn tra, Hoài sơn / Sơn dược, Nhục đậu khấu.

  82

  Bạch truật, Phục thần / Bạch linh, Hoàng kỳ, Toan táo nhân, Nhân sâm / Đẳng sâm, Mộc hương, Cam thảo, Đương quy, Viễn chí, (Long nhãn), (Đại táo).

  Uống

  83

  7

  Bạch truật, Ý dĩ, Cam thảo, Mạch nha, Liên nhục, Sơn tra, Đảng sâm, Thần khúc, Phục linh, Phấn hoa, Hoài Sơn, Cao xương hỗn hợp.

  Uống

  84

  8

  Bìm bìm biếc, Phan tả diệp, Đại hoàng, Chỉ xác, Cao mật heo.

  Uống

  85

  9

  Cam thảo, Đảng sâm, Dịch chiết men bia.

  Uống

  86

  10

  Cát lâm sâm, Đảng sâm, Bạch linh, Bạch truật, Cam thảo, Ý dĩ, Hoài sơn, Khiếm thực, Liên nhục, Mạch nha, Sử quân tử, Sơn tra, Thần khúc, Cốc tinh thảo, Ô tặc cốt, Bạch biển đậu.

  Uống

  87

  11

  Chè dây.

  Uống

  88

  12

  Chỉ thực, Nhân sâm / Đảng sâm, Bạch truật, Bạch linh / Phục linh, Bán hạ, Mạch nha, Hậu phác, Cam thảo, Can khương, Hoàng liên, (Ngô thù du).

  Uống

  89

  13

  Cỏ sữa lá to, Hoàng đằng, Măng cụt.

  Uống

  90

  14

  Cóc khô, Ý dĩ, Hạt sen, Hoài sơn, Sơn tra, Thục địa, Mạch nha, Mật ong, (Tricalci phosphat).

  Uống

  91

  15

  Hoài sơn, Đậu ván trắng / Bạch biển đậu, Ý dĩ, Sa nhân, Mạch nha, Trần bì, Nhục đậu khấu, Đảng sâm, Liên nhục.

  Uống

  92

  16

  Hoàng liên, Vân Mộc hương, Đại hồi, Sa nhân, Quế nhục, Đinh hương.

  Uống

  93

  17

  Huyền hồ sách, Mai mực, Phèn chua.

  Uống

  94

  18

  Kha tử, Mộc hương, Hoàng liên, Bạch truật, Cam thảo, Bạch thược.

  Uống

  95

  19

  Lá khôi, Dạ cẩm, Cỏ hàn the, Khổ sâm, Ô tặc cốt.

  Uống

  96

  20

  Ma tử nhân, Hạnh nhân, Đại hoàng, Chỉ thực, Hậu phác, Bạch thược.

  Uống

  97

  21

  Mật ong / Cao mật heo, Nghệ, (Trần bì).

  Uống

  98

  22

  Men bia ép tinh chế.

  Uống


  99

  23

  Mộc hoa trắng.

  Uống

  100

  24

  Mộc hương, Hoàng liên / Berberin , (Xích thược / Bạch thược), (Ngô thù du).

  Uống

  101

  25

  Nghệ vàng.

  Uống

  102

  26

  Ngũ vị tử.

  Uống

  103

  27

  Ngưu nhĩ phong, La liễu.

  Uống

  Quỹ BHYT

  thanh toán trong giới hạn chỉ định điều trị viêm đại tràng mạn tính.

  104

  28

  Nha đạm tử, Berberin, Tỏi, Cát căn, Mộc hương.

  Uống

  105

  29

  Nhân sâm / Đảng sâm, Bạch linh, Bạch truật, Cam thảo, Trần bì, Bán hạ / Bán hạ chế, Sa nhân, Mộc hương, (Gừng tươi / Sinh khương).

  Uống

  106

  30

  Nhân sâm, Bạch truật, Cam thảo, Đại táo, Bạch linh, Hoài sơn, Cát cánh, Sa nhân, Bạch biển đậu, Ý dĩ, Liên nhục.

  Uống

  Quỹ BHYT

  thanh toán trong giới hạn chỉ định điều trị trẻ em dưới 12 tuổi suy dinh dưỡng chậm lớn, biếng ăn còi xương; điều trị rối loạn tiêu hóa, phân sống tiêu chảy.

  107

  31

  Nhân sâm / Đảng sâm, Hoàng kỳ, Đương quy, Bạch truật, Thăng ma, Sài hồ, Trần bì, Cam thảo, (Sinh khương), (Đại táo).

  Uống

  108

  32

  Nhân sâm, Hoàng kỳ, Đương quy, Bạch truật, Thăng ma, Sài hồ, Trần bì, Cam thảo, Hòe hoa, Cỏ nhọ nồi, Kim ngân hoa, Đào nhân.

  Uống

  109

  33

  Phấn hoa cải dầu.

  Uống

  Quỹ BHYT

  thanh toán trong giới hạn chỉ định điều trị phì đại tiền liệt tuyến lành tính.

  110

  34

  Phòng đảng sâm, Thương truật, Hoài sơn, Hậu phác, Mộc hương, Ô tặc cốt, Cam thảo.

  Uống

  111

  35

  Sinh địa, Hồ ma, Đào nhân, Tang diệp,

  Uống


  Thảo quyết minh, Trần bì.

  112

  36

  Sử quân tử, Binh lang, Nhục đậu khấu, Lục thần khúc, Mạch nha, Hồ hoàng liên, Mộc hương.

  Uống

  113

  37

  Thương truật, Hậu phác, Trần bì, Cam thảo, (Sinh khương).

  Uống

  114

  38

  Tô mộc.

  Uống

  115

  39

  Tỏi, Nghệ.

  Uống

  116

  40

  Trần bì, Đương quy, Mạch nha, Phục linh, Chỉ xác, Thanh bì, Bạch Truật, Hậu phác, Bạch đậu khấu, Can khương, Mộc hương.

  Uống

  117

  41

  Cao khô Trinh nữ hoàng cung.

  Uống

  118

  42

  Trinh nữ hoàng cung, Tri mẫu, Hoàng bá, Ích mẫu, Đào nhân, Trạch tả, Xích thược, Nhục quế.

  Uống

  119

  43

  Xích đồng nam, Ngấy hương, Thục địa, Hoài sơn, Đan bì, Bạch linh, Trạch tả, Mật ong.

  Uống

  120

  44

  Xuyên bối mẫu / Bối mẫu, Đại hoàng, Diên hồ sách, Bạch cập, Ô tặc cốt / Mai mực, Cam thảo.

  Uống

  121

  45

  Xuyên tâm liên.

  Uống

  V

  Nhóm thuốc an thần, định chí, dưỡng

  tâm

  122

  1

  Bạch truật, Cam thảo, Mạch nha, Đảng sâm, Đỗ trọng, Đương quy, Phục linh, Sa nhân, Hoài sơn, Táo nhân, Liên nhục, Bạch thược, Trần bì, Viễn chí, Ý dĩ, Bạch tật lê.

  Uống

  123

  2

  Dừa cạn, Cúc hoa, Hòe hoa, Tâm sen, (Cỏ ngọt).

  Uống

  124

  3

  Đan sâm, Tam thất.

  Uống

  125

  4

  Đan sâm, Tam thất, Borneol / Băng phiến / Camphor .

  Uống

  Quỹ BHYT

  thanh toán trong giới hạn chỉ định điều trị và phòng ngừa các chứng rối loạn nhịp tim, đau thắt ngực.

  126

  5

  Đăng tâm thảo, Táo nhân, Thảo quyết minh, Tâm sen.

  Uống

  127

  6

  Đinh lăng, Bạch quả, (Đậu tương).

  Uống


  128

  7

  Địa long, Hoàng kỳ, Đương quy, Xích thược, Xuyên khung, Đào nhân, Hồng hoa.

  Uống

  129

  8

  Đương quy, Bạch quả.

  Uống

  130

  9

  Đương quy, Xuyên khung, Bạch thược, Thục địa hoàng, Câu đằng, Kê huyết đằng, Hạ khô thảo, Quyết minh tử, Trân châu mẫu, Diên hồ sách, Tế tân.

  Uống

  Quỹ BHYT

  thanh toán trong giới hạn sử dụng tại bệnh viện / viện YHCT hoặc bệnh viện / viện hạng II trở lên.

  131

  10

  Hoài sơn, Liên nhục, Liên tâm, Lá dâu, Lá vông, Bá tử nhân, Toan táo nhân, Long nhãn.

  Uống

  132

  11

  Hoàng bá, Khiếm thực, Liên tu, Tri mẫu, mẫu lệ, Phục linh, Sơn thù, Viễn chí.

  Uống

  133

  12

  Hồng hoa, Đương quy, Sinh địa, Sài hồ, Cam thảo, Xích thược, Xuyên khung, Chỉ xác, Ngưu tất, Bạch quả, (Đào nhân), (Cát cánh).

  Uống

  134

  13

  sen / Tâm sen, Lá vông, Bình vôi / Rotundin .

  Uống

  135

  14

  Lá sen, Lá vông / Vông nem, Lạc tiên, (Tâm sen), (Bình vôi), (Trinh nữ).

  Uống

  136

  15

  Lạc tiên, Vông nem, Lá dâu / Tang diệp.

  Uống

  137

  16

  Nhân sâm, Trần bì, Hà thủ ô đỏ, Đại táo, Hoàng kỳ, Cam thảo, Đương quy, Thăng ma, Táo nhân, Bạch truật, Sài hồ, (Bạch thược).

  Uống

  138

  17

  Sinh địa, Mạch môn, Thiên môn / Thiên môn đông, Táo nhân, Bá tử nhân, Huyền sâm, Viễn chí, Ngũ vị tử, Đảng sâm, Đương quy, Đan sâm, Phục thần, Cát cánh.

  Uống

  139

  18

  Sinh địa / Địa hoàng, Nhân sâm / Đảng sâm, Đan sâm, Huyền sâm, Bạch linh / Phục linh, Ngũ vị tử, Viễn chí, Cát cánh, Đương quy, Thiên môn, Mạch môn, Toan táo nhân, (Bá tử nhân), (Chu sa), (Cam thảo).

  Uống

  140

  19

  Thỏ ty tử, Hà thủ ô, Dây đau xương, cốt toái bổ, Đỗ trọng, Cúc bất tử, Nấm sò khô.

  Uống

  141

  20

  Toan táo nhân, Đương quy, Hoài sơn, Nhục thung dung, Kỷ tử, Ngũ vị tử, Ích trí nhân, Hổ phách, Thiên trúc hoàng, Long

  Uống

  Quỹ BHYT

  thanh toán trong giới hạn sử dụng


  cốt, Xương bồ, Thiên ma, Đan sâm, Nhân sâm, Trắc bách diệp.

  tại bệnh viện / viện YHCT hoặc bệnh viện / viện hạng II trở lên.

  142

  21

  Toan táo nhân, Tri mẫu, Phục linh, Xuyên khung, Cam thảo.

  Uống

  143

  22

  Xuyên khung, Tần giao, Bạch chỉ, Đương quy, Mạch môn, Hồng sâm, Ngô thù du, Ngũ vị tử, Băng phiến.

  Uống

  Quỹ BHYT

  thanh toán trong giới hạn chỉ định điều trị tai biến mạch máu não, di chứng sau tai

  biến mạch máu não.

  VI

  Nhóm thuốc chữa các bệnh về phế

  144

  1

  A giao, Bạc hà, Bách bộ, Bách hợp, Bối mẫu, Cam thảo, Đương qui, Sinh khương, Hạnh nhân, Cát cánh, Mã đậu linh, Ngũ vị tử, Thiên hoa phấn, Thiên môn, Tri mẫu, Tử tô, Tử uyển, Ý dĩ.

  Uống

  145

  2

  Bách bộ.

  Uống

  146

  3

  Bách bộ, Bối mẫu, Cam thảo, Huyền sâm, Kim ngân hoa, Liên kiều, Mạch môn, Sa sâm, Tang bạch bì.

  Uống

  147

  4

  Bách bộ, Cát cánh, Mạch môn, Trần bì, Cam thảo, Bối mẫu, Bạch quả, Hạnh nhân, Ma hoàng.

  Uống

  148

  5

  Bạch linh, Cát cánh, Tỳ bà diệp / Tỳ bà, Tang Bạch bì, Ma hoàng, Thiên môn đông / Mạch môn, Bạc hà / Lá bạc hà, Bán hạ chế, Bách bộ, Mơ muối / Ô mai, Cam thảo, Bạch phàn, Tinh dầu bạc hà / menthol , (Bàng sa).

  Uống

  149

  6

  Cát cánh, Kinh giới, Tử uyển, Bách bộ, Hạnh nhân, Cam thảo, Trần bì, Mạch môn.

  Uống

  150

  7

  Húng chanh, Núc nác, Cineol.

  Uống

  151

  8

  Lá thường xuân.

  Uống

  Quỹ BHYT

  thanh toán trong giới hạn sử dụng tại bệnh viện / viện YHCT hoặc bệnh viện / viện hạng II trở lên.


  152

  9

  Ma hoàng, Bán hạ, Ngũ vị tử, Tỳ bà diệp, Cam thảo, Tế tân, Can khương, Hạnh nhân, Bối mẫu, Trần bì.

  Uống

  153

  10

  Ma hoàng, Cát cánh, Xạ can, Mạch môn, Bán hạ, Bách bộ, Tang bạch bì, Trần bì, (tinh dầu Bạc hà).

  Uống

  154

  11

  Ma hoàng, Hạnh nhân, Thạch cao, Mạch môn, Trần bì, Bối mẫu, Cát cánh, Cam thảo.

  Uống

  155

  12

  Ma hoàng, Hạnh nhân / Khô hạnh nhân, Quế Chi / Thạch cao, Cam thảo.

  Uống

  156

  13

  Sinh địa, Mạch môn, Huyền sâm, Bối mẫu, Bạch thược, Mẫu đơn bì, Cam thảo.

  Uống

  157

  14

  Trần bì, Cát cánh, Tiền hồ, Tô diệp, Tử uyển, Thiên môn, Tang bạch bì, Tang diệp, Cam thảo, Ô mai, Khương hoàng, Menthol.

  Uống

  158

  15

  Tỳ bà diệp, Cát cánh, Bách bộ, Tiền hồ, Tang bạch bì, Thiên môn, Bạch linh / Phục linh, Cam thảo, Hoàng cầm, (Cineol / Menthol) .

  Uống

  159

  16

  Xuyên bối mẫu, Tỳ bà diệp, Sa sâm, Phục linh, Trần bì, Cát cánh, Bán hạ, Ngũ vị tử, Qua lâu nhân, Viễn chí, Khổ hạnh nhân, Gừng, Ô mai, Cam thảo, Mật ong, Tinh dầu bạc hà, Acid Benzoic.

  Uống

  VII

  Nhóm thuốc chữa các bệnh về Dương, về

  Khí

  160

  1

  Đảng sâm, Thục địa, Đương quy, Dâm dương hoắc, Ba kích, Cầu tích, Đỗ trọng, Bạch linh / Phục linh, Bạch truật, Bạch thược, Xuyên khung, Cam thảo.

  Uống

  161

  2

  Đương quy, Bạch truật, Nhân sâm / Đảng sâm, Quế nhục, Thục địa, Cam thảo, Hoàng kỳ, Phục linh / Bạch linh, Xuyên khung, Bạch thược.

  Uống

  162

  3

  Hải mã, Lộc nhung, Nhân sâm, Quế.

  Uống

  163

  4

  Linh chi, Đương quy.

  Uống

  Quỹ BHYT

  thanh toán trong giới hạn chỉ định điều trị bệnh lý tim mạch, hạ Cholesterol trong máu, giảm vữa xơ mạch máu.


  164

  5

  Lộc giác giao, Thục địa, Sơn thù, Hoài sơn, Đỗ trọng, Đương quy, Câu kỷ tử / Kỷ tử, Thỏ ty tử, Quế nhục, Phụ tử chế / Hắc phụ.

  Uống

  165

  6

  Nhân sâm, Lộc nhung, Đương quy, Đỗ trọng, Thục địa, Phục linh, Ngưu tất, Xuyên khung, Hà thủ ô đỏ, Ba kích, Nhục thung dung, Sơn thủ, Bạch truật, Kim anh, Nhục quế, Cam thảo.

  Uống

  166

  7

  Nhân sâm, Nhung hươu, (Cao ban long).

  Uống

  167

  8

  Nhân sâm, Tam thất.

  Uống

  168

  9

  Thỏ ty tử, Phúc bồn tử, Câu kỷ tử, Cửu thái tử, Thạch liên tử, Phá cố chỉ / Phá cố tử, Xà sàng tử, Kim anh tử, Ngũ vị tử, Thục địa, Dâm dương hoắc, Hải mã, Nhân sâm, Lộc nhung, Quế nhục.

  Uống

  Quỹ BHYT

  thanh toán trong giới hạn sử dụng tại bệnh viện / viện YHCT hoặc bệnh viện / viện hạng II trở lên.

  169

  10

  Thục địa, Hoài sơn, Đan bì / Đơn bì / Mẫu đơn bì, Trạch tả, Bạch linh / Phục linh, Sơn thù, Phụ tử chế / Hắc phụ, Quế / Quế nhục.

  Uống

  170

  11

  Thục địa, Hoài sơn, Táo nhục, Củ súng, Thạch hộc, Phấn tỳ giải, Quế, Phụ tử chế.

  Uống

  171

  12

  Thục địa, Phục linh, Hoài Sơn, Sơn thù, Trạch tả, Xa tiền tử, Ngưu tất, Mẫu đơn bì, Nhục quế, Phụ tử chế.

  Uống

  VIII

  Nhóm thuốc chữa các bệnh về Âm, về Huyết

  172

  1

  Bán hạ nam, Bạch linh, Xa tiền tử, Ngũ gia bì chân chim, Sinh khương, Trần bì, Rụt / Nam Mộc hương, Sơn tra, Hậu phác nam.

  Uống

  173

  2

  Bột bèo hoa dâu.

  Uống

  174

  3

  Câu đằng, Hạ khô thảo, Bạch mao căn / Rễ cỏ tranh, Linh chi, Ích mẫu.

  Uống

  175

  4

  Câu đằng, Thiên ma, Hoàng cầm, Đỗ trọng, Bạch phục linh, Thạch quyết minh, Ngưu tất, Ích mẫu, Tang ký sinh, Sơn chi, Dạ giao đằng, (Hòe hoa).

  Uống

  176

  5

  Đan sâm, Đương quy, Nhũ hương, Một dược.

  Uống

  177

  6

  Đảng sâm, Thục địa, Quế, Ngũ gia bì, Đương qui, Xuyên khung, Long nhãn, Trần

  Uống


  bì.

  178

  7

  Đương quy di thực.

  Uống

  Quỹ BHYT

  thanh toán trong giới hạn chỉ định điều trị ung thư, sử dụng hóa chất và tia xạ; điều trị suy giảm miễn dịch trong lao, HIV / AIDS ; điều trị thiểu năng tuần hoàn máu não, thiểu năng tuần hoàn máu não ngoại vi.

  179

  8

  Đương quy, Xuyên khung, Thục địa, Bạch thược, Nhân sâm / Đảng sâm, Bạch linh / Phục linh, Bạch truật, Cam thảo.

  Uống

  180

  9

  Hà thủ ô đỏ, Đảng sâm, Sơn thù, Mạch môn, Hoàng kỳ, Bạch truật, Cam thảo, Ngũ vị tử, Đương quy, Mẫu đơn bì.

  Uống

  181

  10

  Hà thủ ô đỏ / Ngưu tất, (Bạch thược / Xích thược), Đương quy, Xuyên khung, Ích mẫu, Thục địa / Sinh địa, (Hồng hoa), (Đan sâm).

  Uống

  182

  11

  Hải sâm.

  Uống

  Quỹ BHYT

  thanh toán trong giới hạn sử dụng tại bệnh viện / viện YHCT hoặc bệnh viện / viện hạng II trở lên.

  183

  12

  Hoàng kỳ, Đào nhân, Hồng hoa, Địa long, Nhân sâm, Xuyên khung, Đương quy, Xích thược, Bạch thược.

  Uống

  184

  13

  Hoàng kỳ, Đương quy, Kỷ tử.

  Uống

  185

  14

  Huyết giác.

  Uống

  186

  15

  Ngưu tất, Nghệ, Hoa hòe / Rutin , (Bạch truật).

  Uống

  187

  16

  Nhân sâm, Thủy điệt, Toàn yết, Xích thược, Thuyền thoái, Thổ miết trùng, Ngô công, Đàn hương, Giáng hương, Nhũ hương, Toan táo nhân, Băng phiến.

  Uống

  Quỹ BHYT

  thanh toán trong giới hạn chỉ định điều trị bệnh mạch vành, đau


  thắt ngực, đột quỵ và giới hạn sử dụng tại bệnh viện / viện YHCT hoặc bệnh viện / viện hạng II trở lên.

  188

  17

  Phòng phong, Hòe giác, Đương quy, Địa du, Chỉ xác, Hoàng cầm.

  Uống

  189

  18

  Quy bản / Cao xương, Thục địa, Hoàng bá, Tri mẫu.

  Uống

  190

  19

  Sinh địa, Mạch môn, Thiên hoa phấn, Hoàng kỳ, Kỷ tử / Câu kỷ tử, Bạch linh / Phục linh, Ngũ vị tử, Mẫu đơn bì, Hoàng liên, Nhân sâm, (Thạch cao).

  Uống

  191

  20

  Tam thất.

  Uống

  192

  21

  Thổ miết trùng, Hồng hoa, Tự nhiên đồng, Long não, Hạt dưa chuột, Tục đoạn, Tam thất, Đương quy, Lạc tân phụ.

  Uống

  193

  22

  Thục địa, Hoài sơn, Sơn thù, Đan bì / Mẫu đơn bì, Bạch linh / Phục linh, Trạch tả.

  Uống

  194

  23

  Thục địa, Sơn thù, Hoài sơn, Mẫu đơn, Trạch tả, Phục linh, Mạch môn, Bạch thược, Đỗ trọng, Ngưu tất, Lộc nhung, (Thạch hộc).

  Uống

  195

  24

  Thục địa, Táo nhục, Củ súng, Thạch hộc, Hoài sơn, Tỳ giải.

  Uống

  IX

  Nhóm thuốc điều kinh, an thai

  196

  1

  Đảng sâm, Bạch linh, Bạch truật, Cam thảo, Thục địa, Bạch thược, Đương quy, Xuyên khung, Ích mẫu.

  Uống

  197

  2

  Hoài sơn, Thục địa, Trư ma căn, Ngải cứu, Tô ngạnh, Tục đoạn, Trần bì, Hương phụ, Sa nhân, Cao xương hỗn hợp.

  Uống

  198

  3

  Ích mẫu, Bạch thược, Đại hoàng, Thục địa, Hương phụ, Đương quy, Bạch truật, Xuyên khung, Huyền hồ sách, Phục linh.

  Uống

  199

  4

  Ích mẫu, Hương phụ, Ngải cứu, (Đương quy).

  Uống

  200

  5

  Lô hội, Khô hạnh nhân, Giáng hương, Nga truật, Mạch môn, Bạch vi, Ngũ vị tử, Nhân trần, Lộc nhung, Cam tùng hương.

  Uống

  201

  6

  Thục địa, Đương quy, Bạch thược / Hà thủ

  Uống


  ô, Xuyên khung, Ích mẫu, Ngải cứu / Ngải diệp, Hương phụ / Hương phụ chế, (Nghệ), (Đảng sâm).

  X

  Nhóm thuốc chữa bệnh về ngũ quan

  202

  1

  Bạch chỉ, Đinh hương.

  Dùng ngoài

  203

  2

  Bạch chỉ, Phòng phong, Hoàng cầm, Ké đầu ngựa, Hạ khô thảo, Cỏ hôi, Kim ngân hoa.

  Uống

  204

  3

  Bạch chỉ, Tân di hoa, Thương nhĩ tử, Tinh dầu Bạc hà.

  Uống

  205

  4

  Bạch tật lê, Bạch thược, Câu kỷ tử, Cúc hoa, Đan bì / Mẫu đơn bì, Đương quy, Hoài sơn, Phục linh / Bạch linh, Thục địa, Sơn thù,/Sơn thù du, Thạch quyết minh, (Trạch tả).

  Uống

  206

  5

  Liên kiều, Kim ngân hoa, Hoàng cầm, Menthol, Eucalyptol, Camphor.

  Dùng ngoài

  207

  6

  Ngũ sắc, (Tân di hoa, Thương Nhĩ Tử).

  Dùng ngoài

  Quỹ BHYT

  thanh toán trong giới hạn chỉ định điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng.

  208

  7

  Tân di / Tân di hoa, Cảo bản, Bạch chỉ, Phòng phong, Tế tân, Xuyên khung, Thăng ma, Cam thảo.

  Uống

  209

  8

  Tân di hoa, Thăng ma, Xuyên khung, Bạch chỉ, Cam thảo.

  Uống

  210

  9

  Thục địa, Hoài sơn, Đan bì / Mẫu đơn bì/ Đơn bì, Bạch linh, Trạch tả, Sơn thù, Câu kỷ tử, Cúc hoa, Đan sâm, Thảo quyết minh, (Đậu đen).

  Uống

  211

  10

  Thục địa, Hoài sơn, Đan bì / Đơn bì / Mẫu đơn bì, Bạch linh / Bạch phục linh / Phục

  linh, Trạch tả, Sơn thù, Câu kỷ tử, Cúc hoa.

  Uống

  212

  11

  Thục địa, Hoài sơn, Trạch tả, Cúc hoa, Thảo quyết minh, Hạ khô thảo, Hà thủ ô đỏ, (Đương quy).

  Uống

  213

  12

  Thương nhĩ tử, Hoàng kỳ, Bạch chỉ, Phòng phong, Tân di hoa, Bạch truật, Bạc hà, (Kim ngân hoa).

  Uống

  214

  13

  Thương nhĩ tử, Tân di hoa, Cỏ hôi, Bạch chỉ, Tế tân, Xuyên khung, Hoàng kỳ, Cát

  Uống


  cánh, Sài hồ bắc, Bạc hà, Hoàng cầm, Chi tử, Phục linh.

  215

  14

  Tinh dầu tràm / Cineol , Tinh dầu gừng, Tinh dầu tần, Menthol, (Eucalyptol).

  Uống

  XI

  Nhóm thuốc dùng ngoài

  216

  1

  Camphor/Long não, Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu tràm, Tinh dầu hương nhu, Tinh dầu quế, (Methol).

  Dùng ngoài

  217

  2

  Dầu gió các loại.

  Dùng ngoài

  218

  3

  Dầu gừng.

  Dùng ngoài

  219

  4

  Địa liền, Thương truật, Đại hồi, Quế chi, Thiên niên kiện, Huyết giác, Long não.

  Dùng ngoài

  220

  5

  Hoàng bá, Hoàng liên, Hoàng đằng, Sài hồ.

  Dùng ngoài

  221

  6

  Lá xoài.

  Dùng ngoài

  222

  7

  Long não / Camphor , Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu quế, (Methyl salycilat), (Menthol / Eucalyptol) , (Gừng), (Tinh dầu hương nhu trắng).

  Dùng ngoài

  223

  8

  Mã tiền, Huyết giác, Ô đầu, Đại hồi, Long não, Một dược, Địa liền, Nhũ hương, Đinh hương, Quế, Gừng, Methyl salicylat, Gelatin, Ethanol.

  Dùng ngoài

  224

  9

  Ô đầu, Địa liền, Đại hồi, Quế nhục / Quế chi, Thiên niên kiện, (Uy Linh tiên), (Mã tiền), Huyết giác, (Xuyên khung), Methyl salicylat / Camphora , (Tế tân), (Riềng).

  Dùng ngoài

  225

  10

  Ô đầu, Địa liền, Tạo giác thích, Độc hoạt, Đại hồi, Tế tân, Quế nhục, Thiên niên kiện, Xuyên khung, Mã tiền, Uy linh tiên.

  Dùng ngoài

  226

  11

  Ô đầu, Mã tiền / Địa liền, Thiên niên kiện, Quế nhục / Quế chi, Đại hồi, Huyết giác, Tinh dầu Long não, Methyl salicylat.

  Dùng ngoài

  227

  12

  Tinh dầu Thiên niên kiện, Tinh dầu thông, Menthol, Methyl salicylat.

  Dùng ngoài

  228

  13

  Tinh dầu tràm, (Mỡ trăn), (Nghệ).

  Dùng ngoài

  229

  14

  Trầu không.

  Dùng ngoài


  DANH MỤC


  THUỐC ĐÔNG Y, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU VÀ VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 05 / 2015 / TT - BYT ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)


 2. DANH MỤC VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀNSTT

STT


nhóm


Tên vị thuốc

Nguồn


gốc


Tên khoa học của vị thuốc


Tên khoa học của cây, con và

khoáng vật làm thuốc

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I. Nhóm phát tán phong hàn

1

1

Bạch chỉ

N

Radix Angelicae dahuricae

[Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth.et Hook.f.]. - Apiaceae

2

2

Cảo bản

B

Rhizoma et Radix Ligustici sinensis

Ligusticum sinense Oliv. - Apiaceae

3

3

Đại bi

N

Folium, Ramulus, Radix et Camphora Blumeae

Blumea balsamifera (L.) DC. - Asteraceae

4

4

Kinh giới

N

Herba Elsholiziae ciliatae

Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.- Lamiaceae

5

5

Ma hoàng

B

Herba Ephedrae

Ephedra sinica Staff., E.equisetina

Bunge - Ephedraceae

6

6

Quế chi

N

Ramulus Cinnamomi

Cinnamomum sp. - Lauraceae

7

7

Sinh khương

N

Rhizoma Zingiberis recens

Zingiber officinale Rosc. - Zingiberaceae

8

8

Tân di

B

Flos Magnoliae liliflorae

Magnolia liliiflora Desr- Magnoliaceae

9

9

Tế tân

B

Radix et Rhizoma Asari

Asarum heterotropoides Fr.

Schmidt - Aristolochiaceae

10

10

Thông bạch

N

Radix et Folium Allii

Allium ascalonicum L.; A. fistulosum L. - Alliaceae

11

11

Tô diệp

N

Folium Perillae

Perilla frutescens (L.) Britt. - Lamiaceae

12

12

Tràm

N

Ramulus cum Folium Melaleucae

Melaleucae cajeputi Powell - Myrtaceae

13

13

Trầu không

N

Folium Piperis betles

Piper betle L. - Piperaceae

II. Nhóm phát tán phong nhiệt

14

1

Bạc hà

N

Herba Menthae

Mentha arvensis L. - Lamiaceae

15

2

Cát căn

N

Radix Puerariae thomsonii

Pueraria thomsonii Benth. - Fabaceae

16

3

Cốc tinh

B-N

Flos Eriocauli

Eriocaulon sexangulare L. -


thảo

Eriocaulaceae

17

4

Cúc hoa

B-N

Flos Chrysanthemi indici

Chrysanthemum indicum L. -

Asteraceae

18

5

Cúc tần

N

Radix et Folium Plucheae indicae

Plucchea indica (L.) Less -

Asteraceae

19

6

Đạm đậu xị

B

Semen Vignae praeparata

Vigna cylindrica Skeels -

Fabaceae

20

7

Đạm trúc diệp

B

Herba Lophatheri

Lophatherum gracile Brongn.- Poaceae

21

8

Đậu đen

N

Semen Vignae cylindricae

Vigna cylindrica Skeels - Fabaceae

22

9

Lức (Sài hồ nam)

N

Radix Plucheae pteropodae

Pluchea pteropoda Hemsl. - Asteraceae

23

10

Lức (lá) / Tên khác: Hải sài

N

Folium Plucheae pteropodae

Pluchea pteropoda Hemsl. - Asteraceae

24

11

Mạn kinh tử

N

Fructus Viticis

Vitex trifolia L., - Verbenaceae V.rotundifolia L.f.

25

12

Ngưu bàng tử

B

Fructus Arctii lappae

Arctium lappa L. - Asteraceae

26

13

Phù bình

N

Herba Pistiae

Pistia stratiotes L. - Araceae

27

14

Sài hồ

B

Radix Bupleuri

Bupleurum spp - Apiaceae

28

15

Tang diệp

N

Folium Mori albae

Morus alba L. - Moraceae

29

16

Thăng ma

B

Rhizoma Cimicifugae

Cimicifuga sp. - Ranunculaceae

30

17

Thuyền thoái

B

Periostracum Cicadidae

Crytotympana pustulata Fabricius

- Cicadae

31

18

Trúc diệp

B-N

Folium Bambusae vulgaris

Bambusa vulgaris. - Poaceae

III. Nhóm phát tán phong thấp

32

1

Bưởi bung (Cơm rượu)

N

Radix et Folium Glycosmis

Glycosmis citrifolia Lindl.- Rutaceae

33

2

Cà gai leo

N

Herba Solani procumbensis

Solanum procumbens Lour.- Solanaceae

34

3

Cốt khí củ

N

Radix Polygoni cuspidati

Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc. Polygonaceae

35

4

Dây đau xương

N

Caulis Tinosporae tomentosae

Tinospora tomentosa (Colebr) - Miers Menispermaceae (Colebr)

36

5

Dây gắm

N

Caulis et Radix Gneti montani

Gnetum montanum Markgr. -

Gnetaceae


37

6

Độc hoạt

B

Radix Angelicae pubescentis

Angelica pubescens Maxim. - Apiaceae

38

7

Hoàng nàn

N

Cortex Strychni wallichiannae

Strychnos wallichianna Steud. - Loganiaceae

39

8

Hy thiêm

N

Herba Siegesbeckiae

Siegesbeckia orientalis L. - Asteraceae

40

9

Ké đấu ngựa (Thương nhĩ tử)

B-N

Fructus Xanthii strumarii

Xanthium strumarium L. - Asteraceae

41

10

Khương hoạt

B

Rhizoma et Radix Notopterygii

Notopterygium incisum C. Ting ex

H. T. Chang - Apiaceae

42

11

Lá lốt

N

Herba Piperis lolot

Piper lolot C.DC. Piperaceae

43

12

Mẫu kinh kinh (Hoàng kinh)

N

Folium, Radix, Fructus Viticis

Vitex negundo L. - Verbenaceae

44

13

Mộc qua

B

Fructus Chaenomelis speciosae

Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai - Rosaceae

45

14

Ngũ gia bì chân chim

N

Cortex Schefflerae heptaphyllae

Scheflera heptaphylla (L.) Frodin - Araliaceae

46

15

Ngũ gia bì gai

N

Cortex Acanthopanacis trifoliati

Acanthopanax trifoliatus (L.) Voss. - Araliaceae

47

16

Phòng phong

B

Radix Saposhnikoviae divaricatae

Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk.-Apiaceae

48

17

Rễ nhàu

N

Radix Morindae citrifoliae

Morinda citrifolia L.- Rubiaceae

49

18

Tang chi

N

Ramulus Mori albae

Morus alba L. - Moraceae

50

19

Tang ký sinh

N

Herba Loranthi gracilifolii

Loranthus gracilifolius

Roxb.ex.Shult.f. -Loranthaceae

51

20

Tầm xoọng

N

Herba Atalaniae

Alalantia buxifolia (Poir.) Olive. - Rutaceae

52

21

Tầm xuân

N

Herba Rosae multiflorae

Rosa multiflora Thunb.- Rosaceae

53

22

Tần giao

B

Radix Gentianae macrophyllae

Gentiana macrophylla Pall. - Gentianaceae

54

23

Thiên niên kiện

N

Rhizoma Homalomenae occultae

Homalomena occulta (Lour.)

Schott - Araceae

55

24

Trinh nữ (Xấu hổ)

N

Herba Mimosae pudicae

Mimosa pudica L. - Mimosaceae

56

25

Uy linh tiên

B

Radix et Rhizoma Clematidis

Clematis chinensis Osbeck - Ranunculaceae


57

26

Xích đồng nam

N

Herba Clerodendri infortunati

Clerodendrum infortunatum L. - Verbenaceae

IV. Nhóm thuốc trừ hàn

58

1

Can khương

N

Rhizoma Zingiberis

Zingiber officinale Rosc. - Zingiberaceae

59

2

Cao lương khương

N

Rhizoma Alpiniae officinari

Alpinia officinarum Hance- Zingiberaceae

60

3

Đại hồi

N

Fructus Illicii veri

Illicium verum Hook.f. - Illiciaceae

61

4

Địa liền

N

Rhizoma Kaempferiae galangae

Kaempferia galanga L. - Zingiberaceae

62

5

Đinh hương

B

Flos Syzygii aromatici

Syzygium aromaticum (L.) Merill et L.M. Perry - Myrtaceae

63

6

Ngô thù du

B - N

Fructus Evodiae rutaecarpae

Evodia rutaecarpa (A. Juss) Hartley- Rutaceae

64

7

Thảo quả

N

Fructus Amomi aromatici

Amomum aromaticum Roxb. - Zingiberaceae

65

8

Tiểu hồi

B - N

Fructus Foeniculi

Foeniculum vulgare Mill. - Apiaceae

66

9

Xuyên tiêu

B - N

Fructus Zanthoxyli

ZanthoxyIum spp. - Rutaceae

V. Nhóm hồi dương cứu nghịch

67

1

Phụ tử chế (Hắc phụ, Bạch phụ)

B - N

Radix Aconiti lateralis praeparata

Aconitum carmichaeli Debx., Aconitum fortunei Hemsl.- Ranunculaceae

68

2

Quế nhục

N

Cortex Cinnamomi

Cinnamomum spp. - Lauraceae

VI. Nhóm thanh nhiệt giải thử

69

1

Bạch biển đậu

N

Semen Lablab

Lablab purpureus (L.) Sweet - Fabaceae

70

2

Đậu quyển

N

Semen Vignae cylindricae

Vigna cylindrica Skeels - Fabaceae

71

3

Hà diệp (Lá sen)

N

Folium Nelumbinis

Nelumbo nucifera Gaertn - Nelumbonaceae

72

4

Hương nhu

N

Herba Ocimi

Ocimum spp. - Lamiaceae

VII. Nhóm thanh nhiệt giải độc

73

1

Bạch đồng nữ

N

Herba Clerodendri chinense

Clerodendrum chinense . var. simplex (Moldenke) S.L.Chen - Verbenaceae

74

2

Bạch hoa xà thiệt thảo

B-N

Herba Hedyotidis diffusae

Hedyotis diffusa Willd. - Rubiaceae


75

3

Bạch tiễn bì

B

Cortex Dictamni radicis

Dictamnus dasycarpus Turcz. - Rutaceae

76

4

Bản lam căn

B

Herba Isatisis

Isatis indigotica Fort L.- Brassicaceae

77

5

Biển súc

B

Herba Poligoni avicularae

Polygonum aviculare L.- Polygonaceae

78

6

Bồ công anh

N

Herba Lactucae indicae

Lactuca indica L. - Asteraceae

79

7

Bướm bạc ( Hồ điệp)

N

Herba Mussaendae pubenscentis

Mussaenda pubescens W. T. Aiton

- Rubiaceae

80

8

Cam thảo dây

N

Herba et radix Abri Precatorii

Abrus precatorius L., - Fabaceae

81

9

Cam thảo đất

N

Herba et radix Scopariae

Scoparia dulcis L. - Scrophulariaceae

82

10

Chỉ thiên

N

Herba Elephantopi scarberis

Elephontopus scaber L. - Asteraceae

83

11

Diếp cá (Ngư tinh thảo)

N

Herba Houttuyniae cordatae

Houttuynia cordata Thunb. - Saururaceae

84

12

Diệp hạ châu

N

Herba Phyllanthi urinariae

Phyllanthus urinaria L. - Euphorbiaceae

85

13

Diệp hạ châu đắng

N

Herba Phyllanthi amari

Phyllanthus amarus Schum. Et thonn. - Euphorbiaceae

86

14

Đại toán

N

Bulbus Allii*

Allium sativum L. họ Alliaceae

87

15

Đơn lá đỏ (Đơn mặt trời)

N

Herba Excoecariae cochinchinensis Lour.

Excoecaria cochinchinensis Lour.

- Euphorbiaceae

88

16

Giảo cổ lam

N

Herba Gynostemmae pentaphylli

Gynostemma pentaphyllum

(Thunb.) Makino - Cucurbitaceae

89

17

Khổ qua

N

Fructus Momordicae charantiae

Momordica charantia L.- Curcubitaceae

90

18

Kim ngân đằng (Kim ngân cuộng)

N

Caulis cum folium Lonicerae

Lonicera japonica Thunb. L. dasystyla Rehd; L. confusa DC. L. cambodiana Pierre ex Danguy - Caprifoliaceae

91

19

Kim ngân hoa

B-N

Flos Lonicerae

Lonicera japonica Thunb. - Caprifoliaceae

92

20

Liên kiều

B

Fructus Forsythiae

Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl.

- Oleaceae

93

21

Mỏ quạ

N

Herba Maclurae

Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner -Moraceae


94

22

Rau sam

N

Herba Portulacae oleraceae

Portulaca oleracea L. - Portulacaceae

95

23

Ráy gai

N

Rhizoma Lasiae spinosae

Lasia spinosa Thw.- Araceae

96

24

Sài đất

N

Herba Wedeliae

Wedelia chinensis Merr. - Asteraceae

97

25

Thổ phục linh

N

Rhizoma Smilacis glabrae

Smilax glabra Roxb. - Smilacaceae

98

26

Trinh nữ hoàng cung

N

Folium Crini latifolii

Crinum latifolium L. - Amaryllidaceae

99

27

Xạ can (Rẻ quạt)

N

Rhizoma Belamcandae

Belamcanda chinensis (L.) DC. - Iridaceae

100

28

Xạ đen

N

Herba Ehretiae asperulae

Ehretia asperula Zoll.& Mor.- Boraginaceae

101

29

Xuyên tâm liên

N

Herba Andrographitis paniculatae

Andrographis paniculata (Burn.f.) Nees. - Acanthaceae

VIII. Nhóm thanh nhiệt tả hỏa

102

1

Chi tử

B - N

Fructus Gardeniae

Gardenia jasminoides Ellis. - Rubiaceae

103

2

Cối xay

N

Herba Abutili indici

Abutilon indicum L.- Sweet - Malvaceae

104

3

Hạ khô thảo

B

Spica Prunellae

Prunella vulgaris L. - Lamiaceae

105

4

Hạ khô thảo (Cải trời)

N

Herba Blumeae subcapitatae

Blumea subcapitata DC.- Asteraceae

106

5

Huyền sâm

B-N

Radix Scrophulariae

Scrophularia buergeriana Miq. - Scrophulariaceae

107

6

Mật mông hoa

B

Flos Buddleiae officinalis

Buddleia officinalis Maxim.- Loganiaceae

108

7

Thạch cao (sống) (dược

N

Gypsum fibrosum

Gypsum fibrosum

109

8

Tri mẫu

B

Rhizoma Anemarrhenae

Anemarrhena asphodeloides Bge.

- Liliaceae

IX. Nhóm thanh nhiệt táo thấp

110

1

Actiso

N

Herba Cynarae scolymi

Cynara scolymus L. - Asteraceae

111

2

Bán biên liên

B

Herba Lobeliae chinensis

Lobelia chinensis Lour.- Lobeliaceae

112

3

Bán chi liên

B

Radix Scutellariae barbatae

Scutellaria barbata D. Don.- Laminacae

113

4

Cỏ sữa lá

N

Herba Euphorbiae

Euphorbia thymifolia L. -


nhỏ

thymifoliae

Euphorbiaceae

114

5

Hoàng bá

B

Cortex Phellodendri

Phellodendron chinense Schneid ,

P . amurense Rupr. - Rutaceae

115

6

Hoàng bá nam (Núc nác)

N

Cortex Oroxyli indici

Oroxylum indicum (L.) Kurz. - Bignoniaceae

116

7

Hoàng cầm

B - N

Radix Scutellariae

Scutellaria baicalensis Georgi - Lamiaceae

117

8

Hoàng đằng

B

Caulis et Radix Fibraureae

Fibraurea tinctoria Lour., Fibraurea recisa Pierre Menispermaceae

118

9

Hoàng liên

B

Rhizoma Coptidis

Coptis sp. - Ranunculaceae

119

10

Khổ sâm

N

Folium et Ramulus Crotonis tonkinensis

Croton tonkinensis Gagnep. - Euphorbiaceae

120

11

Long đởm thảo

B

Radix et R hizoma Gentianae

Gentiana spp. - Gentianaceae

121

12

Mần trầu

N

Herba Eleusines Indicae

Eleusine indica (L.) Gaertn. - Poaceae

122

13

Mía dò

N

Rhizoma Costi

Costus specious (Koenig) Smith - Zingiberaceae

123

14

Mơ tam thể

N

Herba Paederiae lanuginosae

Paederia lanuginosa Wall. - Rubiaceae

124

15

Nhân trần

N

Herba Adenosmatis caerulei

Adenosma caeruleum R.Br. - Scrophulariaceae

125

16

Nhân trần tía

N

Herba Adenosmatis bracteosi

Adenosma bracteosum Bonati - Scrophulariaceae

126

17

Ô rô

N

Herba et R adix Acanthi ilicifolii

Acanthus ilicifolius L. - Acanthaceae

127

18

Rau má

N

Herba Centellae asiaticae

Centella asiatica (L.) Urb. - Apiaceae

128

19

Thổ hoàng liên

B-N

Rhizoma Thalictri

Thalictrum foliolosum DC. - Ranunculaceae

129

20

Vàng đắng

N

Caulis Coscinii fenestrati

Coscinium fenestratum (Gaertn.) Colebr.- Menispermaceae

X. Nhóm thanh nhiệt lương huyết

130

1

Bạch mao căn

N

Rhizoma Imperatae cylindricae

lmperata cylindrica (L.) P. Beauv

- Poaceae

131

2

Địa cốt bì

B

Cortex Lycii chinensis

Lycium chinense Mill. - Solanaceae

132

3

Hương gia

N

Cortex Periplocae

Periploca sepium Bunge -


Asclepiaceae

133

4

Mẫu đơn bì

B

Cortex Paeoniae suffruticosae

Paeonia suffruticosa Andr. - Paeoniaceae

134

5

Sâm đại hành

N

Bulbus Eleutherinis subaphyllae

Eleutherine subaphylla Gagnep. - Iridaceae

135

6

Sinh địa

B-N

Radix Rehmanniae glutinosae

Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Libosch. Scrophulariaceae

136

7

Thiên hoa phấn

B

Radix Trichosanthis

Trichosanthes kirilowii Maxim. - Cucurbitaceae

137

8

Xích thược

B

Radix Paeoniae

Paeonia veitchii Lynch. - Paeonicaceae

XI. Nhóm thuốc trừ đàm

138

1

Bạch giới tử

N

Semen Simipis albae

Sinapis alba L. - Brassicaceae

139

2

Bạch phụ tử

B

Rhizoma Typhonii gigantei

Typhonium giganteum Engl.- Araceae

140

3

Bán hạ bắc

B

Rhizoma Pinelliae

Pinellia ternata Thunb. Breit. - Araceae

141

4

Bán hạ nam (Củ chóc)

N

Rhizoma Typhonii trilobati

Typhonium trilobatum (L.) Schott.

- Araceae

142

5

Côn bố

B

Herba Laminariae

Laminaria japonica Aresch. - Laminariaceae

143

6

La hán

B

Fructus Momordicae grosvenorii

Momordica grosvenorium

Swingle.- Cucurbitaceae

144

7

Phật thủ

N

Fructus Citri medicae

Citrus medica L. var. sarcodactylis (Sieb.) Swingle- Rutaceae

145

8

Qua lâu nhân

B

Semen Trichosanthis

Trichosanthes spp. - Cucurbitaceae

146

9

Quất hồng bì

N

Fructus Clausenae lansii

Clausena lansium Lour. Skeels- Rutaceae

147

10

Thiên nam tinh

N

Rhizoma Arisaemae

Arisaema Erubescens(Wall.) Schott - Araceae

148

11

Thổ bối mẫu

B

Bulbus pseudolarix

Pseudolarix kaempferi Gord.- Cucurbitaceae

149

12

Trúc nhự

N

Caulis bambusae in taeniis

Bambusa sp., Phylotachys sp. Poaceae

150

13

Xuyên bối mẫu

B

Bulbus Fritillariae

Fritillaria cirrhosa D. Don, Liliaceae

XII. Nhóm thuốc chỉ khái bình suyễn

151

1

Bách bộ

N

Radix Stemonae tuberosae

Stemona tuberosa Lour. -


Stemonaceae

152

2

Bách hợp

B

Bulbus Lilii

Lilium brownii F.E. Brow. et Mill.

- Liliaceae

153

3

Bạch quả (Ngân hạnh)

B

Semen Ginkginis

Ginkgo biloba L. - Ginkgoaceae

154

4

Bạch tiền

B

Radix et Rhizoma Cynanchi

Cynanchum stauntonii (D.) Schltr. ex Levl.- Asclepiadaceae

155

5

Cà độc dược

N

Folium Daturae metelis

Datura metel L. - Solanaceae

156

6

Cát cánh

B

Radix Platycodi grandiflori

Platycodon grandiflorum (Jacq.) A.DC. - Campanulaceae

157

7

Hạnh nhân

B

Semen Armeniacae amarum

Prunus armeniaca L. - Rosaceae

158

8

Húng chanh

N

Folium Plectranthi amboinici

Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng - Lamiaceae

159

9

Kha tử

B

Fructus Terminaliae chebulae

Terminalia chebula Retz. - Combretaceae

160

10

Khoản đông hoa

B

Flos Tussilaginis farfarae

Tussilago farfara L. - Asteraceae

161

11

La bạc tử

N

Semen Raphani sativi

Raphanus sativus L. - Brassicaceae

162

12

Tang bạch bì

N

Cortex Mori albae radicis

Morus alba L. - Moraceae

163

13

Tiền hồ

B

Radix Peucedani

Peucedanum spp. - Apiaceae

164

14

Tô tử

N

Fructus Perillae frutescensis

Perilla frutescens (L.) Britt. - Lamiaceae

165

15

Toàn phúc hoa

B

Flos Inulae

Inula japonica Thunb. - Asteraceae

166

16

Tử uyển

B

Radix Asteris

Aster tataricus L.f. - Asteraceae

167

17

Tỳ bà diệp

N

Folium Eriobotryae japonicae

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. – Rosaceae


Rhinacanthus communis Ness - Acanthaceae

168

18

Uy linh tiên nam

N

Herba Rhinacanthi

XIII. Nhóm thuốc bình can tức phong

169

1

Bạch cương tàm

N

Bombyx Botryticatus

Bombyx mori L. - Bombycidae

170

2

Bạch tật lê

B - N

Fructus Tribuli terrestris

Tribulus terrestris L. - Zygophyllaceae


171

3

Câu đằng

B-N

Ramulus cum unco Uncariae

Uncaria spp. - Rubiaceae

172

4

Dừa cạn

N

Radix et Folium Catharanthi

Catharanthus roseus (L.) G. Don.

- Apocynaceae

173

5

Địa long

N

Pheretima

Pheretima sp,- Megascolecidae

174

6

Hoa đại

N

Flos Plumeriae rubrae

Plumeria rubra L.var. acutifolia

(Poir.) Baliey- Apocynaceae

175

7

Ngô công

B-N

Scolopendra

Scolopendra morsitans L. - Scolopendridae

176

8

Thiên ma

B

Rhizoma Gastrodiae elatae

Gastrodia ela BL - Orchidaceae

177

9

Toàn yết

B-N

Scorpio

Buthus martensii Karsch.- Buthidae

178

10

Trâm bầu

N

Folium et Cortex Combreti quadrangulae

Combretum quadrangula Kusz. - Combretaceae

XIV. Nhóm thuốc an thần

179

1

Bá tử nhân

B

Semen Platycladi orientalis

Platycladus orientalis (L.) Franco

- Cupressaceae

180

2

Bình vôi (Ngải tượng)

N

Tuber Stephaniae

Stephania spp. - Menispermaceae

181

3

Lạc tiên

N

Herba Passiflorae

Passiflora foetida L. - Passifloraceae

182

4

Liên tâm

N

Embryo Nelumbinis nuciferae

Nelumbo nucifera Gaertn. - Nelumbonaceae

183

5

Linh chi

B-N

Ganoderma

Ganoderma lucidum (Curtis & Fr.)

P. Karst. - Ganodermataceae

184

6

Phục thần

B

Poria

Poria cocos (Schw.) Wolf- Polyporaceae

185

7

Táo nhân

B-N

Semen Ziziphi mauritianae

Ziziphus mauritiana Lamk. - Rhamnaceae

186

8

Thạch quyết minh

N

Concha Haliotidis

Haliotis sp.- Haliotidae

187

9

Thảo quyết minh

N

Semen Cassiae torae

Cassia tora L. - Fabaceae

188

10

Trân châu mẫu

B

Margarita

Pteria martensii Dunker - Pteridae

189

11

Viễn chí

B

Radix Polygalae

Polygala spp. - Polygalaceae

190

12

Vông nem

N

Folium Erythrinae

Erythrina variegata L. - Fabaceae


XV. Nhóm thuốc khai khiếu

191

1

Băng phiến

N

D-Borneol

D-Borneol

192

2

Bồ kết

N

Fructus Gleditsiae australis

Gleditsia australis Hemsl. - Caesalpiniaceae

193

3

Thạch xương bồ

N

Rhizoma Acori graminei

Acorus gramineus Soland. - Araceae

XVI. Nhóm thuốc hành khí

194

1

Chỉ thực

B-N

Fructus Aurantii immaturus

Citrus aurantium L., C. sinensis

(L.) Osbeck- Rutaceae

195

2

Chỉ xác

B-N

Fructus Aurantii

Citrus aurantium L., C. sinensis

(L.) Osbeck- Rutaceae

196

3

Hậu phác

B

Cortex Magnoliae officinali

Magnolia officinalis. var. biloba Rehd. & et Wilson -

197

4

Hậu phác nam

N

Cortex Cinnamomi iners

Cinnamomuni iners Reinw.ex Blume - Lauraceae

198

5

Hương phụ

N

Rhizoma Cyperi

Cyperus rotundus L. - Cyperaceae

199

6

Lệ chi hạch

N

Semen Litchii

Litchi chinensis Sonn. - Sapindaceae

200

7

Mộc hương

B

Radix Saussureae lappae

Saussurea lappa(DC.) C.C. Clarke. - Asteraceae

201

8

Mộc hương nam

N

Cortex Aristolochiae Balansae

Aristolochia balansae Franch.- Aristolochiaceae.

202

9

Vỏ rụt (Nam mộc hương)

N

Cortex Ilicis

Ilex sp. - Ilieaceae

203

10

Ô dược

N

Radix Linderae

Lindera aggregata (Sims.) Kosterm. - Lauraceae

204

11

Quất hạch

N

Semen Citri reticulatae

Citrus reticulata Blanco. - Rutaceae

205

12

Sa nhân

N

Fructus Amomi

Amomum spp. - Zingiberaceae

206

13

Thanh bì

N

Pericarpium Citri reticulatae viridae

Citrus reticulata Blanco - Rutaceae

207

14

Thị đế

N

Calyx Kaki

Diospyros kaki L.f. - Ebenaceae

208

15

Trần bì

N

Pericarpium Citri reticulatae perenne

Citrus reticulata Blanco - Rutaceae

XVII. Nhóm thuốc hoạt huyết, khứ ứ

209

1

Bồ hoàng

B

Pollen Typhae

Typha orientalis C. Presl - Typhaceae

210

2

Cỏ xước

N

Radix Achyranthis

Achyranthes aspera L.-


(Ngưu tất nam)

asperae

Amaranthaceae

211

3

Đan sâm

B

Radix Salviae miltiorrhizae

Salvia miltiorhiza Bunge. - Lamiaceae

212

4

Đào nhân

B - N

Semen Pruni

Prunus persica (L.) Batsh.- Rosaceae

213

5

Hồng hoa

B

Flos Carthami tinctorii

Carthamus tinctorius L. - Asteraceae

214

6

Huyền hồ

B

Tuber Corydalis

Corydalis yanhusuo W. T. Wang ex Z.Y. Su & C. Y. Wu - Fumariaceae

215

7

Huyết giác

B-N

Lignum Dracaenae cambodianae

Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. - Dracaenaceae

216

8

Ích mẫu

N

Herba Leonuri japonici

Leonurus japonicus Houtt. - Lamiaceae

217

9

Kê huyết đằng

N

Caulis Spatholobi

Spatholobus suberectus Dunn. - Fabaceae

218

10

Khương hoàng / Uất kim

N

Rhizoma et Radix Curcumae longae

Curcuma longa L. - Zingiberaceae

219

11

Một dược

B

Myrrha

Commiphora myrrha (T. Nees) Engl. - Burseraceae

220

12

Nga truật

N

Rhizoma Curcumae zedoariae

Curcuma zedoaria (Christon.) Roscoe - Zingiberaceae

221

13

Ngưu tất

B-N

Radix Achyranthis bidentatae

Achyranthes bidentata Blume - Amaranthaceae

222

14

Nhũ hương

B

Gummi resina Olibanum

Boswwellia carterii Birdw. - Burseraceae

223

15

Tam lăng

B-N

Rhizoma Sparganii

Sparganium stoloniferum (Buch. - Ham. ex Graebn.) Buch. - Ham. ex Juz.Sparganiaceae

224

16

Tạo giác thích

N

Spina Gledischiae australis

Gledischia australis Hemsl. ex Forber & Hemsl- Caealpiniaceae

225

17

Tô mộc

N

Lignum sappan

Caesalpinia sappan L. - Fabaceae

226

18

Xuyên khung

B-N

Rhizoma Ligustici wallichii

Ligusticum wallichii Franch. - Apiaceae

XVIII. Nhóm thuốc chỉ huyết

227

1

Bạch cập

B

Rhizoma Bletillae striatae

Bletilla striata (Thunb.) Reichb. F.

- Orchidaceae

228

2

Cỏ nhọ nồi

N

Herba Ecliptae

Eclipta prostrata (L.) L. - Asteraceae


229

3

Địa du

B

Radix Sanguisorbae

Sanguisorba officinalis L. - Rosaceae

230

4

Hòe hoa

N

Flos Styphnolobii japonici

Styphnolobium japonicum (L.) Schott - Fabaceae

231

5

Huyết dụ

N

Folium Cordylines

Cordyline terminalis var. ferrea

Baker.- Dracaenaceae

232

6

Ngải cứu (Ngải diệp)

N

Herba Artemisiae vulgaris

Artemisia vulgaris L. - Asteraceae

233

7

Tam thất

B

Radix Panasus notoginseng

Panax notoginseng (Burk.) F.H.Chen ex C.H.Chow.- Araliaceae

234

8

Tam thất gừng

N

Rhizoma Stahlianthi thoreli

Stablianthus thorelli Gagnep.- Zingiberaceae

235

9

Trắc bách diệp

B-N

Cacumen Platycladi

Stahlianthus. orientalis (L.) Franco - Cupressaceae

XIX. Nhóm thuốc thẩm thấp lợi thủy