BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 1009 / LĐTBXH - LĐTL

V/v chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xăng dầu Hàng không Việt Nam


Trả lời công văn số 540 / XDHK - TCCB ngày 18/3/2015 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xăng dầu Hàng không Việt Nam (gọi tắt là Vinapco) về việc chi trả chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


Theo quy định tại Điểm 2, Điều 38 Nghị định số 05 / 2015 / NĐ - CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động thì đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoặc doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước khi chấm dứt hợp đồng lao động mà người lao động có thời gian làm việc ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước và chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp trước ngày 01/1/1995 nhưng chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm đối với thời gian người lao động đã làm việc cho mình và chi trả trợ cấp thôi việc đối với thời gian người lao động đã làm việc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước trước đó.


Do vậy, trường hợp người lao động được đề cập tại công văn số 540 / XDHK - TCCB ngày 18/3/2015 nêu trên chuyển đến làm việc tại Vinapco tháng 12 / 1994 nay thôi việc mà chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm cho thời gian làm việc tại hai doanh nghiệp nhà nước trước đó (Xí nghiệp bay chuyên nghiệp - Gia Lâm và Công ty bay dịch vụ hàng không) và chưa nhận trợ cấp một lần khi xuất ngũ, chuyển ngành thì Vinapco có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đối với thời gian người lao động làm việc tại Công ty, thời gian người lao động làm việc tại hai doanh nghiệp nhà nước nêu trên và thời gian đi bộ đội.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Quý Công ty được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTr Phạm Minh Huân (để b/c);

  • Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Lê Xuân Thành