BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  1054 / LĐTBXH - LĐTL 

V/v chế độ trợ cấp đối với chuyên gia giúp Lào, Campuchia

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Tháp


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được công văn số  354 / SLĐTBXH - LĐTC  ngày 17/3/2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Tháp về đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số  57 / 2013 / QĐ - TTg , về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


  1. Về trường hợp Ông Nguyễn Văn Đương là cán bộ do Ban B.68 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cử làm chuyên gia sang giúp bạn, làm việc tại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Căm-pu-chia, không có Quyết định cử đi, Quyết định về nước và gặp khó khăn trong việc đi lại xin giấy xác nhận của cơ quan trực tiếp cử đi thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Tháp căn cứ vào thời gian và quá trình công tác tại Cămpuchia kê khai hồ sơ lý lịch cán bộ, đảng viên trước khi nghỉ hưu và phối hợp các cơ quan liên quan để xét duyệt, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định cho hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số  57 / 2013 / QĐ - TTg  cho đối tượng.


  2. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số  57 / 2013 / QĐ - TTg  ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Cămpuchia thì đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần là những người làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Cămpuchia theo yêu cầu của bạn và những người đi làm nhiệm vụ phục vụ chuyên gia.


Vì vậy trường hợp Ông Ngô Thanh Hồng trong Quyết định cử đi có ghi rõ làm nhiệm vụ bảo vệ đoàn chuyên gia tại Cămpuchia, thì cũng thuộc đối tượng áp dụng của Quyết định số  57 / 2013 / QĐ - TTg  nêu trên.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Tháp biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thứ trưởng Phạm Minh Huân (để b/c);

  • Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

 PHÓ VỤ TRƯỞNGLê Xuân Thành