BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1055 / LĐTBXH - KHTC 

V/v thực hiện Nghị định số  20 / 2015 / NĐ - CP  về điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 Thực hiện Nghị định số  20 / 2015 / NĐ - CP  ngày 14/02/2015 của Chính phủ về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng, Bộ yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố:


1/ Tổng hợp nhu cầu kinh phí tăng thêm để thực hiện điều chỉnh trợ cấp theo quy định tại Nghị định  20 / 2015 / NĐ - CP  từ ngày 01/ 01 / 2015 .


Trong khi chờ được bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố được phép sử dụng kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2015 đã được thông báo để điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp cho đối tượng.


2/ Báo cáo gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Người có công) trước ngày 10/4/2015 (theo mẫu biểu đính kèm) để tổng hợp đề nghị Bộ Tài chính bổ sung dự toán kinh phí thực hiện.


Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính, điện thoại: 04.38.269.544 và Cục Người có công) để được hướng dẫn thêm./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Doãn Mậu Diệp (để b/c);

  • Cục NCC (để phối hợp);

  • Lưu VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNHPhạm Quang Phụng


Biểu số 1


Sở Lao động - Thương binh và Xã hội....


TỔNG HỢP NHU CẦU TRỢ CẤP, PHỤ CẤP HÀNG THÁNG TĂNG THÊM NĂM 2015 THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ  20 / 2015 / NĐ - CP 


Đơn vị: 1.000 đồngST T


ĐỐI TƯỢNG


SỐ NGƯỜI HƯỞNG TRỢ CẤP, PHỤ CẤP HÀNG THÁNG TẠI THỜI ĐIỂM 01/ 01 / 2015 


QUỸ TRỢ CẤP, PHỤ CẤP

THÁNG  01 / 2015 

TRỢ CẤP, PHỤ CẤP TĂNG THÊM 1 THÁNG

TRỢ CẤP, PHỤ CẤP TĂNG THÊM NĂM 2015

THEO NĐ SỐ  101 / 2013 / NĐ -  CP

THEO NĐ SỐ  20 / 2015 / NĐ -  CP

A

B

1

2

3

4=3-2

5=4x12

TỔNG CỘNG

I. NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG


1

Người hoạt động CM trước ngày 01/01/1945 thuộc diện thoát ly


2

Người hoạt động CM trước ngày 01/01/1945 thuộc diện không thoát ly


3

Người hoạt động từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa

II. BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG, ANH HÙNG


1

Bà mẹ Việt Nam anh hùng


2

Anh hùng LLVT, anh hùng lao động trong thời kỳ KC

III. THƯƠNG BINH (TB), NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ TB

1

Suy giảm khả năng lao động từ 21 - 80%

2

Suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên


3

Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng

IV. THƯƠNG BINH LOẠI B

1

Suy giảm khả năng lao động từ 21 - 80%

2

Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên


3

Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng

V. BỆNH BINH

1

Suy giảm khả năng lao động từ 61 - 80%

2

Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên


3

Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng

VI. BỆNH BINH HẠNG 3 (BB 3)

1

Suy giảm khả năng lao động từ 41 - 50%

2

Suy giảm khả năng lao động từ 51 - 60%

VII. NGƯỜI PHỤC VỤ TB, TB.B, BỆNH BINH, BÀ MẸ VNAH, HĐKC NHIỄM CĐHH


1

Người phục vụ TB, TB.B, BB từ 81% trở lên

2

Người phục vụ TB, TB.B, BB đặc biệt nặng

3

Người phục vụ Bà Mẹ VNAH


4

Người phục vụ người HĐKC nhiễm CĐHH từ 81

% trở lên

VIII. TRỢ CẤP TUẤT ĐỐI VỚI THÂN NHÂN NCC VỚI CÁCH MẠNG

1

Trợ cấp tuất đối với thân nhân 1 liệt sỹ

2

Trợ cấp tuất đối với thân nhân 2 liệt sỹ

3

Trợ cấp tuất đối với thân nhân 3 liệt sĩ trở lên

4

Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân liệt sỹ

5

Trợ cấp tuất đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác

6

Trợ cấp tuất đối với thân nhân cán bộ lão thành cách mạng

7

Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân cán bộ lão thành cách mạng

8

Trợ cấp tuất đối với thân nhân cán bộ tiền khởi nghĩa

9

Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân cán bộ tiền khởi nghĩa

10

Trợ cấp tuất đối với thân nhân của TB, TB.B, BB suy giảm KNLĐ từ 61% trở lên từ trần

11

Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của TB, TB.B, BB từ 61% trở lên từ trần


12

Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người HĐKC bị nhiễm CĐHH từ 61 % trở lên từ trần

13

Trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của người HĐKC bị nhiễm CĐHH từ 61% trở lên từ trần

IX. NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

1

Trợ cấp hàng tháng đối với NCC giúp đỡ CM trước  T8 / 1945 

2

Trợ cấp nuôi dưỡng đối với NCC giúp đỡ CM trước  T8 / 1945 

3

Trợ cấp hàng tháng đối với NCC giúp đỡ CM trong kháng chiến

4

Trợ cấp nuôi dưỡng đối với NCC giúp đỡ CM trong kháng chiến

X. NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ

NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC

1

Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

2

Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng

3

Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 61%- 80%

4

Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 41%- 60%

5

Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 21%- 40%


XI. CON ĐẺ NGƯỜI HĐKC NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC

1

Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

2

Suy giảm khả năng lao động từ 61% - 80%

XII. NGƯỜI HĐCM HOẶC HĐKC BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, ĐÀYLẬP BIỂU PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

Ngày tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


Biểu số 2


Sở Lao động - Thương binh và Xã hội....


TỔNG HỢP NHU CẦU TRỢ CẤP ƯU ĐÃI HÀNG THÁNG TĂNG THÊM TRONG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO NĂM 2015 THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH  20 / 2015 / NĐ - CP 


Đơn vị: 1.000 đồngSố TT


Đối tượng

Số người hưởng trợ cấp GD-ĐT hàng tháng tại thời điểm 01/ 01 / 2015 


Quỹ trợ cấp tháng  01 / 2015 

Kinh phí tăng thêm 1 tháng

Kinh phí tăng thêm năm 2015

Theo NĐ Số  101 / 2013 / NĐ  CP

Theo NĐ số  20 / 2015 / NĐ -  CP

A

B

1

2

3

4=3-2

5=4x12

TỔNG CỘNG

-

-

-

-

-


1

Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến


2

Thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, thương binh B

4

Con cán bộ LTCM, con cán bộ tiền khởi nghĩa


5

Con Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động trong KC

3

Con Liệt sỹ


6

Con thương binh và người hưởng chính sách như TB, con TB loại B, con BB suy giảm khả năng LĐ từ 61% trở lên7

Con của người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên


8

Con thương binh và người hưởng chính sách như TB, con TB loại B, con BB suy giảm khả năng LĐ dưới 61%


9

Con của người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động dưới 61%LẬP BIỂU PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

Ngày tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ