BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4929 / TCHQ - GSQL 

V/v nhập khẩu hàng hóa dưới dạng tài sản di chuyển

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Hapam Việt Nam

(địa chỉ: Đường E3, Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên)


Trả lời công văn số  52 / CV - Hapam  ngày 23/5/2016 của Công ty TNHH Hapam Việt Nam về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Đề nghị Công ty hướng dẫn ông Jochen Peter Koelewijn liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn thủ tục nhập khẩu lô hàng tài sản di chuyển, số vận đơn 7383RTMHPH210755 với điều kiện ông Jochen Peter Koelewijn có văn bản cam kết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan, ông Jochen Peter Koelewijn phải nộp bản chụp Văn bản xác nhận đến công tác, làm việc tại Việt Nam của cơ quan tổ chức nơi Ông đến làm việc hoặc giấy phép làm việc tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền cấp.


Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Hapam Việt Nam được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục HQTP Hải Phòng (để thực hiện);

  • Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh