BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5079 / TCHQ - TXNK

V/v nợ thuế quá hạn

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Thương Mại&Kho Vận DEVYT.

(Đ/c: Tầng T, số 5 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 154 / CV - KV ngày 25/05/2016 của Công ty TNHH Thương Mại và Kho vận Devyt kiến nghị vướng mắc liên quan đến việc nợ thuế quá hạn của tờ khai số 300816691250 đăng ký ngày 06/5/2016. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Qua tra cứu trên Hệ thống Kế toán thuế tập trung thì đến ngày 01/6/2016, Công ty không còn nợ thuế quá hạn của tờ khai số 300816691250 nêu trên (đính kèm).


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục HQ Tp.Hải Phòng (để biết);

  • Lưu: VT, TXNK-P.Hiền (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hải Trang


KHÔNG ÁP DỤNG TỔNG CỤC HẢI QUAN


TRA CỨU DANH SÁCH TỜ KHAI NỢ THUẾ


DANH SÁCH TỜ KHAI NỢ THUẾ NGÀY: 01/06/2016


Tên đơn vị: Công Ty TNHH Thương Mại Và Kho Vận Devyt Mã số thuế: 0104191408

Ngày In: 1/6/2016 Giờ: 14:27:52STT


Ngày Lập DS

TỜ KHAI

Nợ Thuế


Số


Ngày ĐK

Loại Hình


Loại Tiền


XK


NK


VAT


TTĐB


Thuế TV


BVMT


Khác


Tổng tiền

NỢ QUÁ HẠN

CHI CỤC HQ CK CẢNG HP KV III - CỤC HẢI QUAN TP HẢI PHÒNG

1

31/05/2016

30082116

661

09/05/2016

G21

Thuế xuất nhập khẩu

8.857.045

8.857.045

NỢ TRONG HẠN

CHI CỤC HQ CK CẢNG HP KV I - CỤC HẢI QUAN TP HẢI PHÒNG

2

31/05/2016

10082853

21/04/2016

G11

Thuế xuất

159.761.165

159.761.165

186

nhập khẩu

3

31/05/2016

10083882

28/04/2016

G11

Thuế xuất

155.416.250

155.416.250

385

nhập khẩu

4

31/05/2016

10083884

28/04/2016

G11

Thuế xuất

137.838.750

137.838.750

194

nhập khẩu


5

31/05/2016

10083888

884

28/04/2016

G11

Thuế xuất nhập khẩu

207.514.625

207.514.625

6

31/05/2016

10083890

951

28/04/2016

G11

Thuế xuất nhập khẩu

144.402.500

144.402.500

7

31/05/2016

10083893

036

28/04/2016

G11

Thuế xuất nhập khẩu

133.500.000

133.500.000

8

31/05/2016

10083895

022

28/04/2016

G11

Thuế xuất nhập khẩu

168.336.825

168.336.825

9

31/05/2016

10084395

124

04/05/2016

G11

Thuế xuất nhập khẩu

150.221.250

150.221.250

10

31/05/2016

10084398

156

04/05/2016

G11

Thuế xuất nhập khẩu

161.348.750

161.348.750

11

31/05/2016

10084753

270

05/05/2016

G11

Thuế xuất nhập khẩu

202.261.229

202.261.229

CHI CỤC HQ CK CẢNG HP KV I - CỤC HẢI QUAN TP HẢI PHÒNG

12

31/05/2016

10084755

436

05/05/2016

G11

Thuế xuất nhập khẩu

155.785.000

155.785.000

13

31/05/2016

10084757

164

05/05/2016

G11

Thuế xuất nhập khẩu

145.770.250

145.770.250

14

31/05/2016

10084758

730

05/05/2016

G11

Thuế xuất nhập khẩu

155.785.000

155.785.000

15

31/05/2016

10085536

592

11/05/2016

G11

Thuế xuất nhập khẩu

233.677.500

233.677.500

16

31/05/2016

10085746

220

12/05/2016

G11

Thuế xuất nhập khẩu

152.446.750

152.446.750

17

31/05/2016

10085748

353

12/05/2016

G11

Thuế xuất nhập khẩu

153.003.125

153.003.125


image src="5079_TCHQ_TXNK_2016_Vv_No_thue_qua_han / Image_001 .png" height="618" width="1">

image src="5079_TCHQ_TXNK_2016_Vv_No_thue_qua_han / Image_002 .png" height="136" width="1">

image src="5079_TCHQ_TXNK_2016_Vv_No_thue_qua_han / Image_003 .png" height="136" width="1">

1831/05/201610087437

851

1931/05/201610087691

855

2031/05/201610088161

916

image src="5079_TCHQ_TXNK_2016_Vv_No_thue_qua_han / Image_004 .png" height="136" width="1">

image src="5079_TCHQ_TXNK_2016_Vv_No_thue_qua_han / Image_005 .png" height="136" width="1">

image src="5079_TCHQ_TXNK_2016_Vv_No_thue_qua_han / Image_006 .png" height="136" width="1">

image src="5079_TCHQ_TXNK_2016_Vv_No_thue_qua_han / Image_007 .png" height="136" width="1">

24/05/2016G11 Thuế xuất

nhập khẩu

26/05/2016G11 Thuế xuất

nhập khẩu

30/05/2016G11 Thuế xuất

nhập khẩu

image src="5079_TCHQ_TXNK_2016_Vv_No_thue_qua_han / Image_008 .png" height="136" width="1">

image src="5079_TCHQ_TXNK_2016_Vv_No_thue_qua_han / Image_009 .png" height="136" width="1">

image src="5079_TCHQ_TXNK_2016_Vv_No_thue_qua_han / Image_010 .png" height="136" width="1">

image src="5079_TCHQ_TXNK_2016_Vv_No_thue_qua_han / Image_011 .png" height="136" width="1">

image src="5079_TCHQ_TXNK_2016_Vv_No_thue_qua_han / Image_012 .png" height="136" width="1">

image src="5079_TCHQ_TXNK_2016_Vv_No_thue_qua_han / Image_013 .png" height="136" width="1">

image src="5079_TCHQ_TXNK_2016_Vv_No_thue_qua_han / Image_014 .png" height="136" width="1">

image src="5079_TCHQ_TXNK_2016_Vv_No_thue_qua_han / Image_015 .png" height="618" width="1">

140.054.063 140.054.063


155.925.000 155.925.000


154.146.000 154.146.000

image src="5079_TCHQ_TXNK_2016_Vv_No_thue_qua_han / Image_016 .png" height="458" width="1">

image src="5079_TCHQ_TXNK_2016_Vv_No_thue_qua_han / Image_017 .png" height="181" width="1">

image src="5079_TCHQ_TXNK_2016_Vv_No_thue_qua_han / Image_018 .png" height="181" width="1">

image src="5079_TCHQ_TXNK_2016_Vv_No_thue_qua_han / Image_019 .png" height="181" width="1">

image src="5079_TCHQ_TXNK_2016_Vv_No_thue_qua_han / Image_020 .png" height="181" width="1">

image src="5079_TCHQ_TXNK_2016_Vv_No_thue_qua_han / Image_021 .png" height="181" width="1">

image src="5079_TCHQ_TXNK_2016_Vv_No_thue_qua_han / Image_022 .png" height="181" width="1">

image src="5079_TCHQ_TXNK_2016_Vv_No_thue_qua_han / Image_023 .png" height="181" width="1">

image src="5079_TCHQ_TXNK_2016_Vv_No_thue_qua_han / Image_024 .png" height="181" width="1">

image src="5079_TCHQ_TXNK_2016_Vv_No_thue_qua_han / Image_025 .png" height="181" width="1">

image src="5079_TCHQ_TXNK_2016_Vv_No_thue_qua_han / Image_026 .png" height="181" width="1">

image src="5079_TCHQ_TXNK_2016_Vv_No_thue_qua_han / Image_027 .png" height="181" width="1">

image src="5079_TCHQ_TXNK_2016_Vv_No_thue_qua_han / Image_028 .png" height="181" width="1">

CHI CỤC HQ CK CẢNG HP KV II - CỤC HẢI QUAN TP HẢI PHÒNG

2131/05/201610087111

872

2231/05/201610087113

950

2331/05/201610088033

186

2431/05/201610088136

241

23/05/2016G11 Thuế xuất

nhập khẩu

23/05/2016G11 Thuế xuất

nhập khẩu

28/05/2016G11 Thuế xuất

nhập khẩu

30/05/2016G11 Thuế xuất

nhập khẩu

162.919.350 162.919.350


162.919.350 162.919.350


150.456.488 150.456.488


150.795.000 150.795.000

image src="5079_TCHQ_TXNK_2016_Vv_No_thue_qua_han / Image_029 .png" height="252" width="1">

image src="5079_TCHQ_TXNK_2016_Vv_No_thue_qua_han / Image_030 .png" height="252" width="1">

image src="5079_TCHQ_TXNK_2016_Vv_No_thue_qua_han / Image_031 .png" height="252" width="1">

image src="5079_TCHQ_TXNK_2016_Vv_No_thue_qua_han / Image_032 .png" height="252" width="1">

image src="5079_TCHQ_TXNK_2016_Vv_No_thue_qua_han / Image_033 .png" height="252" width="1">

image src="5079_TCHQ_TXNK_2016_Vv_No_thue_qua_han / Image_034 .png" height="252" width="1">

image src="5079_TCHQ_TXNK_2016_Vv_No_thue_qua_han / Image_035 .png" height="252" width="1">

image src="5079_TCHQ_TXNK_2016_Vv_No_thue_qua_han / Image_036 .png" height="252" width="1">

image src="5079_TCHQ_TXNK_2016_Vv_No_thue_qua_han / Image_037 .png" height="252" width="1">

image src="5079_TCHQ_TXNK_2016_Vv_No_thue_qua_han / Image_038 .png" height="252" width="1">

image src="5079_TCHQ_TXNK_2016_Vv_No_thue_qua_han / Image_039 .png" height="252" width="1">

image src="5079_TCHQ_TXNK_2016_Vv_No_thue_qua_han / Image_040 .png" height="252" width="1">

CHI CỤC HQ CK CẢNG HP KV III - CỤC HẢI QUAN TP HẢI PHÒNG

2531/05/201610083306

764

2631/05/201610083714

061

2731/05/201610084145

622

2831/05/201610084387

391

2931/05/201610084389

410

25/04/2016G11 Thuế xuất

nhập khẩu

27/04/2016G11 Thuế xuất

nhập khẩu

29/04/2016G11 Thuế xuất

nhập khẩu

04/05/2016G11 Thuế xuất

nhập khẩu

04/05/2016G11 Thuế xuất

nhập khẩu

155.193.750 155.193.750


155.193.750 155.193.750


234.042.188 234.042.188


155.785.000 155.785.000


155.785.000 155.785.000

3031/05/201610084391 04/05/2016G11 Thuế xuất 141.207.975 141.207.975


31


31/05/2016

764

10085036

011


07/05/2016


G11

nhập khẩu

Thuế xuất nhập khẩu


351.948.916


351.948.916

32

31/05/2016

10085037

315

07/05/2016

G11

Thuế xuất nhập khẩu

309.900.875

309.900.875

CHI CỤC HQ CK CẢNG HP KV III - CỤC HẢI QUAN TP HẢI PHÒNG

33

31/05/2016

10085161

193

09/05/2016

G11

Thuế xuất nhập khẩu

151.334.000

151.334.000

34

31/05/2016

10085164

015

09/05/2016

G11

Thuế xuất nhập khẩu

160.514.188

160.514.188

35

31/05/2016

10085165

651

09/05/2016

G11

Thuế xuất nhập khẩu

139.655.689

139.655.689

36

31/05/2016

10085789

686

12/05/2016

G11

Thuế xuất nhập khẩu

314.073.688

314.073.688

37

31/05/2016

10085793

024

12/05/2016

G11

Thuế xuất nhập khẩu

236.681.925

236.681.925

38

31/05/2016

10085794

656

12/05/2016

G11

Thuế xuất nhập khẩu

159.902.175

159.902.175

39

31/05/2016

10085885

903

13/05/2016

G11

Thuế xuất nhập khẩu

234.094.781

234.094.781

40

31/05/2016

10086536

100

18/05/2016

G11

Thuế xuất nhập khẩu

153.663.000

153.663.000

41

31/05/2016

10087032

606

21/05/2016

G11

Thuế xuất nhập khẩu

230.046.873

230.046.873

42

31/05/2016

10087227

195

23/05/2016

G11

Thuế xuất nhập khẩu

200.875.950

200.875.950

43

31/05/2016

10087230

23/05/2016

G11

Thuế xuất

151.358.625

151.358.62544


45


46


47


48


49


31/05/2016


31/05/2016


31/05/2016


31/05/2016


31/05/2016


31/05/2016

312

10087335

345

10087424

820

10087684

925

10088049

850

10088050

605

10088078

384


24/05/2016


24/05/2016


26/05/2016


28/05/2016


28/05/2016


28/05/2016

G11 G11 G11 G11 G11 G11

nhập khẩu

Thuế xuất nhập khẩu

Thuế xuất nhập khẩu

Thuế xuất nhập khẩu

Thuế xuất nhập khẩu

Thuế xuất nhập khẩu

Thuế xuất nhập khẩu


155.925.000


157.094.438


153.697.500


150.356.250


256.365.203


115.473.600


155.925.000


157.094.438


153.697.500


150.356.250


256.365.203


115.473.600

TỔNG CỘNG

8.857.045

8.474.454.559

0

0

0

0

0

8.483.311.604