TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  718 / GSQL - GQ1 

V/v nhập khẩu máy móc, thiết bị

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2016


Kính gửi: Công ty xi măng Chinfon

(Tràng Kênh, Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng)


Trả lời công văn số PUR 1601519-01 ngày 19/5/2016 của Công ty về thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng tạo tài sản cố định, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:


  1. Máy móc, thiết bị, phụ tùng của Công ty nhập khẩu nếu thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 hành kèm theo Thông tư số  41 / 2015 / TT - BCT  ngày 24/11/2015 (hoặc Quyết định số  11039 / QĐ - BCT  ngày 03/12/2014) của Bộ Công Thương thì phải kiểm tra chất lượng theo quy định tại Thông tư số  48 / 2011 / TT - BCT  ngày 30/12/2011 của Bộ Công Thương.


    Do Thông tư số  48 / 2011 / TT - BCT  không quy định đối tượng loại trừ, do đó hàng hóa nhập khẩu của Công ty phải đăng ký kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu. Tuy nhiên, tại Điều 16 Thông tư  48 / 2011 / TT - BCT  nêu trên có quy định về đối tượng được miễn, giảm kiểm tra chất lượng, Công ty đề nghị với Bộ Công Thương để được xem xét, áp dụng.


  2. Về việc áp dụng Thông tư liên tịch số  37 / 2001 / TTLT - BKHCNMT - TCHQ  ngày 28/6/2001 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Tổng cục Hải quan: do các Bộ quản lý chuyên ngành đã ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2008), do đó Thông tư liên tịch nêu trên không còn hiệu lực để áp dụng.


Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Quý Công ty được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);

  • Cục Hải quan TP.Hải Phòng (phối hợp);

  • Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNgô Minh Hải