TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  719 / GSQL - GQ3 

V/v gia hạn thời gian tạm nhập hàng triển lãm để sửa chữa

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2016


Kính gửi: Công ty Cổ phần giao nhận ISO.

(Đ/c: số 154 Lô C, Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội)


Trả lời công văn số  ISO20162005 - 1 / TL  ngày 20/05/2016 của Công ty cổ phần giao nhận ISO về việc ghi tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 134 Luật Thương mại, quy định tại Điều 53 Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì hàng hóa tạm nhập để tham dự hội chợ triển lãm tại Việt Nam phải tái xuất khẩu trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc hội chợ triển lãm; không có quy định cho phép gia hạn và cơ quan có thẩm quyền gia hạn. Đề nghị Công ty thực hiện việc tái xuất hàng hóa tạm nhập tham dự hội chợ triển lãm theo đúng quy định nêu trên.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời Công ty biết để thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • P.TCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);

  • Cục HQ TP Hà Nội (để p/h);

  • Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Anh Tuấn