TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  726 / GSQL - GQ1

V/v giải phóng hàng

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam.

(Đ/c: KCN Đồng An, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương)


Trả lời công văn số  1905 / CV - PGV - 2016  ngày 19/5/2016 của Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Hải quan năm 2014, trường hợp hàng hóa được cơ quan hải quan xác nhận trạng thái “giải phóng hàng” (chờ kết quả tham vấn giá để xác định chính xác số thuế phải nộp), Công ty được phép đưa hàng hóa vào sản xuất hoặc bán trên thị trường. Công ty có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ về thuế sau khi có kết quả tham vấn để cơ quan hải quan thông quan cho tờ khai hải quan.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);

  • Lưu: VT, GQ1.Cường (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn