BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  7336 / BTC - CST 

V/v giải thích mô tả hàng hóa của máy biến áp điện

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện Việt Nam


Bộ Tài chính nhận được công văn số  08 - 2016 / KTĐ - VP  ngày 8/4/2016 của Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện Việt Nam kiến nghị xem xét đưa hai mặt hàng Máy biến điện áp, máy biến dòng điện dùng cho đo lường loại cao thế, công suất danh định không quá 1kVA, điện áp từ 110kV trở lên vào cùng một mã số thuế với suất thuế ưu đãi là 5%. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2, Điều 7, Nghị định số  06 / 2003 / NĐ - CP  ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ khoản 2, Điều 7, Thông tư số  49 / 2010 / TT - BTC  ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 6, Thông tư số  14 / 2015 / TT - BTC  ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo các văn bản: Thông tư số  184 / 2010 / TT - BTC  ngày 15/11/2010, Thông tư số  157 / 2011 / TT - BTC  ngày 14/11/2011, Thông tư số  193 / 2012 / TT - BTC  ngày 15/11/2012, Thông tư số  164 / 2013 / TT - BTC  ngày 15/11/2013, Thông tư số  182 / 2015 / TT - BTC  ngày 16/11/2015; thì:

Mặt hàng máy biến áp điện tại mã hàng 8504.21.10 “Máy biến áp điện sử dụng điện môi lỏng dùng cho thiết bị đo lường có công suất danh định không quá 5 kVA” và mã hàng 9813.00.00 “Máy biến áp điện sử dụng điện môi lỏng dùng cho thiết bị đo lường có công suất danh định không quá 1kVA và điện áp tối đa từ 110kV trở lên” bao gồm cả hai loại máy biến áp và máy biến dòng dùng cho thiết bị đo lường.

Bộ Tài chính có ý kiến để Hiệp hội và cơ quan liên quan biết, thống nhất thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lãnh đạo Bộ (để b/c);

  • Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;

  • TCHQ;

  • Vụ PC;

  • Lưu: VT, CST.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ

 PHÓ VỤ TRƯỞNGLưu Đức Huy