TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  733 / GSQL - TH 

V/v vướng mắc trong thực thi bảo hộ quyền SHTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.


Cục Giám sát quản lý về hải quan nhận được công văn số  1244 / HQHCM - GSQL  ngày 20/5/2016 của Cục Hải quan TP. HCM trình bày vướng mắc trong quá trình thực thi bảo hộ quyền SHTT đối với 10 nhãn hiệu của Chủ sở hữu quyền THE COCA-COLA COMPANY.


Trong công văn có nêu Cục Hải quan TP. HCM đã làm việc với Công ty Luật TNHH LTN & Partners, cũng như đã trao đổi với Phòng SHTT thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM, tuy nhiên không gửi kèm biên bản làm việc, văn  bản / tài  liệu mà Công ty đã cung cấp, hay công văn trả lời của Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM.


Để có cơ sở xem xét, hướng dẫn xử lý vướng mắc, đề nghị Cục Hải quan TP. HCM cung cấp bổ sung các văn  bản / tài  liệu có liên quan nêu trên.


Cục Giám sát quản lý về hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn