TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  740 / GSQL - TH 

V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.


Trả lời công văn số  889 / HQTN - NV  ngày 26/5/2016 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh về việc liên quan đến chữ ký của người có thẩm quyền trên C/O mẫu E số tham chiếu E163311004270005 cấp ngày 16/5/2016, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Điều 26 của Thông tư  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hướng dẫn về việc chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ trong trường hợp có khác biệt nhỏ, không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ và bản chất xuất xứ hàng hóa nhập khẩu như: “khác biệt nhỏ giữa chữ ký trên C/O và chữ ký mẫu”.


Trên cơ sở hướng dẫn trên, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị đơn vị căn cứ thẩm quyền để xử lý vụ việc.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn