THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1012 / QĐ - TTg 

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI, DU LỊCH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số  37 / 2006 / NĐ - CP  ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;


Căn cứ Nghị định số  118 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;


Căn cứ Nghị định số  92 / 2007 / NĐ - CP  ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch và Nghị định số  180 / 2013 / NĐ - CP  ngày 14 tháng 11 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số  92 / 2007 / NĐ - CP  ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ;


Căn cứ Nghị định số  55 / 2012 / NĐ - CP  ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;


Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng trên cơ sở tổ chức lại 04 tổ chức, gồm: Trung tâm Xúc tiến đầu tư thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng; Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm Xúc tiến du lịch trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung tâm Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương.


Trụ sở chính: Số 18, Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.


Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi phí thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.


Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng theo quy định của pháp luật.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.


Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

 • HĐND, UBND thanh phố Hải Phòng;

 • Văn phòng Trung ương Đảng;

 • Văn phòng Tổng Bí thư;

 • Văn phòng Chủ tịch nước;

 • Văn phòng Quốc hội;

 • UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

 • Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

 • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

  các Vụ: TH, TKBT, KTN, TCCV, KGVX, V.III, TGĐ Cổng TTĐT;

 • Lưu: Văn thư, KTTH (3b)

KT. THỦ TƯỚNG

 PHÓ THỦ TƯỚNGTrịnh Đình Dũng