VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4287 / VPCP - KGVX 

Về đơn kêu cứu khẩn cấp của Cơ sở kinh doanh và chế biến thực phẩm Việt (Viet Foods)

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2016


Kính gửi: Bộ Công Thương.


Ngày 19 tháng 5 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận được đơn kêu cứu khẩn cấp của Cơ sở kinh doanh và chế biến thực phẩm Việt (Viet Foods) về việc Đội quản lý thị trường số 14 Hà Nội lạm quyền, tùy tiện kiểm tra, tạm giữ và thông tin cho các cơ quan báo chí sản phẩm mang nhãn hiệu Viet Foods chứa chất cấm, gây ung thư không có căn cứ pháp luật, gây tổn hại đến thương hiệu và thiệt hại cho nhà sản xuất.Về vụ việc nêu trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo:


Giao Bộ Công Thương chủ trì, cùng Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xem xét, giải quyết nội dung phản ánh, kiến nghị của Cơ sở kinh doanh và chế biến thực phẩm Việt (Viet Foods); có văn bản trả lời cho doanh nghiệp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả.


Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTg, Phó TTg Vũ Đức Đam (để b/c);

  • Các Bộ, cơ quan: YT, NN&PTNT,

  • UBND thành phố Hà Nội;

  • VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Khắc Định, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KGVX (3) Q.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Khắc Định