VĂN PHÒNG CHÍNH PH

----------

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4360 / VPCP - KTN 

V/v thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Công Thương;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang


Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang (Công văn số  77 / UBND - CN  ngày 01 tháng 4 năm 2016) và của Bộ Công Thương (Công văn số  4236 / BCT - TCNL  ngày 18 tháng 5 năm 2016) về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư, nâng công suất và điều chỉnh tên Dự án nhà máy nhiệt điện Lục Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:


  1. Đồng ý với đề xuất của Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tại các văn bản nêu trên về việc giao Công ty cổ phần Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang (thuộc Tập đoàn An Khánh) làm chủ đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện Lục Nam công suất 100 MW trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và điều chỉnh tên gọi là Dự án nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang (Dự án).


  2. Bộ Công Thương hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và Nhà đầu tư triển khai các bước của Dự án theo quy định, lập hồ sơ đề xuất điều chỉnh nâng công suất của Dự án trên cơ sở cân đối cung cầu hệ thống điện quốc gia, nguồn cung cấp than, tác động môi trường, công nghệ nhà máy, đấu nối vào hệ thống điện, hiệu quả Dự án v.v…; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang biết, thực hiện./Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng, các PTTgCP;

  • Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD;

  • Cty CP Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.III;

  • Lưu: VT, KTN(3). nvq

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Cao Lục