BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4951 / BCT - TTTN 

V/v điều hành kinh doanh xăng dầu

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2016


Kính gửi: Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu


Căn cứ Nghị định số  83 / 2014 / NĐ - CP  ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Nghị định số  83 / 2014 / NĐ - CP );


Căn cứ Thông tư liên tịch số  39 / 2014 / TTLT - BCT - BTC  ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Công Thương - Tài chính quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số  83 / 2014 / NĐ - CP  ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Thông tư số  39 / 2014 / TTLT - BCT - BTC );


Căn cứ Quyết định số  53 / 2012 / QĐ - TTg  ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;


Căn cứ công văn số  17444 / BTC - QLG  ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính về tỷ giá ngoại tệ để tính giá cơ sở;


Căn cứ Luật số  70 / 2014 / QH13  ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt;


Căn cứ Thông báo số  19 / TB - VPCP  ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về sơ kết 01 năm thực hiện Lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5 và cơ chế giá;


Căn cứ Thông báo số  76 / TB - BTC  ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc chi phí kinh doanh định mức xăng E5;


Căn cứ công văn số  4536 / BTC - QLG  ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu bình quân trong công thức tính giá cơ sở;


Căn cứ thực tế diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2016 đến hết ngày 03 tháng 6 năm 2016 (sau đây gọi tắt là kỳ công bố) và căn cứ nguyên tắc tính giá cơ sở theo quy định tại Nghị định số  83 / 2014 / NĐ - CP , Thông tư liên tịch số  39 / 2014 / TTLT -  BCT-BTC;


Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường, như sau:Mặt hàng


Giá cơ sở kỳ trước liền kề ngày1 20/5/2016

 (đồng / lít ,kg)


Giá cơ sở kỳ công bố2  (đồng / lít ,kg)

Chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ công bố với giá cơ sở kỳ trước liền kề  (đồng / lít ,kg)


Chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ công bố với giá cơ sở kỳ trước liền kề (%)

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)=[(3):(1)]x100

1. Xăng RON 92

16.468

17.148

+680

+4,13

2. Xăng E5

15.987

16.655

+668

+4,18

3. Dầu điêzen 0.05 S

12.146

12.754

+608

+5,00

4. Dầu hỏa

10.676

11.364

+688

+6,44

5. Dầu Madút 180CST 3.5S

8.473

8.714

+241

+2,84Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định:


 1. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu


  1. Giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.


  2. Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như sau:


   • Xăng khoáng: 639  đồng / lít ;


   • Xăng E5: 672  đồng / lít ;


   • Dầu điêzen: 846  đồng / lít ;


   • Dầu hỏa: 1.067  đồng / lít ;


   • Dầu madút: 323  đồng / kg .


 2. Giá bán xăng dầu


  Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn:


  • Xăng RON 92: không cao hơn 16.509  đồng / lít ;


  • Xăng E5: không cao hơn 15.983  đồng / lít ;

  • Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 11.908  đồng / lít ;


  • Dầu hỏa: không cao hơn 10.297  đồng / lít ;


  • Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 8.391  đồng / kg 


 3. Thời gian thực hiện


 • Trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 04 tháng 6 năm 2016.


 • Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ 00 ngày 04 tháng 6 năm 2016.


 • Kể từ 15 giờ 00 ngày 04 tháng 6 năm 2016, là thời điểm Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố tại Công văn này cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số  83 / 2014 / NĐ - CP , Thông tư liên tịch số  39 / 2014 / TTLT - BCT - BTC .


Bộ Công Thương thông báo để các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu biết, thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện về Liên Bộ Công Thương - Tài chính để giám sát theo quy định./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lãnh đạo Bộ Công Thương  (b / c) ;

 • Lãnh đạo Bộ Tài chính  (b / c) ;

 • Cục Quản lý Giá, Thanh tra Bộ (BTC);

 • Cục Quản lý thị trường (BCT);

 • Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (để biết);

 • Lưu: VT, TTTN.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Lộc An

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới 15 ngày*


(20/5/2016 - 03/6/2016)


TT

Ngày

X92

Dầu hỏa

Do0,05

FO 3,5S

VCB mua CK

VCB bán

1

20/5/16

57.870

57.320

56.750

230.330

22,270

22,345

2

21/5/16

3

22/5/16

4

23/5/16

57.360

57.080

56.490

229.080

22,275

22,345

5

24/5/16

58.660

56.890

56.080

224.680

22,275

22,365

6

25/5/16

59.220

58.930

58.020

229.880

22,275

22,370

7

26/5/16

59.020

58.780

57.960

231.640

22,275

22,410

8

27/5/16

57.620

57.850

56.930

226.800

22,275

22,420

9

28/5/16

10

29/5/16

11

30/5/16

58.120

58.030

57.350

229.300

22,340

22,450

12

31/5/16

57.960

58.360

57.920

233.870

22,340

22,435

13

1/6/16

57.120

57.770

57.340

226.840

22,340

22,480

14

2/6/16

58.180

58.390

58.150

230.980

22,340

22,475

15

3/6/16

58.090

58.500

58.460

233.670

22,340

22,450

Bquân

58.111

57.991

57.405

229.734

22,304

22,413

* Giá thành phẩm xăng dầu được giao dịch thực tế trên thị trường Singapore và lấy theo mức giá giao dịch bình quân hàng ngày (MOP’s: Mean of Platt of Singapore) được công bố bởi Hãng tin Platt’s (Platt Singapore).

1,2 Tính trên cơ sở mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định là 300  đồng / lít  xăng khoáng, 0  đồng / lít  xăng E5, 300  đồng / lít  điêzen, 300  đồng / lít  dầu hỏa, 300  đồng / kg  dầu madút.