BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  7332 / BTC - KHTC 

V/v thực hiện Quyết định số  58 / 2015 / QĐ - TTg  của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ


Về việc thực hiện Quyết định số  58 / 2015 / QĐ - TTg  ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, hướng dẫn tại Thông tư số  19 / 2016 / TT - BTC  ngày 01/02/2016 của Bộ Tài chính; Lãnh đạo Bộ có ý kiến như sau:

 1. Về việc phân cấp thẩm quyền trang bị máy móc, thiết bị tại các phòng để phục vụ hoạt động chung và thẩm quyền quyết định khoán kinh phí sử dụng máy móc thiết bị văn phòng phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức:

  1. Thủ trưởng các Tổng cục quyết định hoặc phân cấp quyết định về số lượng, chủng loại, giá mua máy móc thiết bị để trang bị tại các phòng phục vụ hoạt động chung và việc khoán kinh phí sử dụng máy móc thiết bị văn phòng phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

  2. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính quyết định về số lượng, chủng loại, giá mua máy móc thiết bị để trang bị tại các phòng phục vụ hoạt động chung của các đơn vị khác thuộc Bộ và việc khoán kinh phí sử dụng máy móc thiết bị văn phòng phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị khác thuộc Bộ (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập).

  3. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập quyết định về số lượng, chủng loại, giá mua máy móc thiết bị để trang bị tại các phòng phục vụ hoạt động chung của đơn vị và việc khoán kinh phí sử dụng máy móc thiết bị văn phòng phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị.

  4. Các đơn vị, hệ thống ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của đơn vị đảm bảo việc quản lý, sử dụng theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Nội dung Quy chế theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 Quyết định số  58 / 2015 / QĐ - TTg .

 2. Các đơn vị, hệ thống khẩn trương rà soát, xây dựng tiêu chuẩn, định mức máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ chuyên môn đặc thù theo quy định tại Quvết định số  58 / 2015 / QĐ - TTg , báo cáo Bộ (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 15/6/2016 để báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định ban hành làm căn cứ thực hiện.

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị được biết và triển khai thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Cục QLCS;

 • Vụ Pháp chế;

 • Lưu: VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH


Lê Ngọc Khoa