Hết hiệu lực: 01/01/2017 


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  78 / 2016 / TT - BTC 

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2016


THÔNG TƯ


SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ  133 / 2014 / TT - BTC  NGÀY 11/9/2014 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO ĐẦU PHƯƠNG TIỆN


Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số  17 / 2008 / QH12  ngày 03/6/2008; 

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số  38 / 2001 / PL - UBTVQH11  ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số  57 / 2002 / NĐ - CP  ngày 03/6/2002; Nghị định số  24 / 2006 / NĐ - CP  ngày 06/3/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;


Căn cứ Nghị định số  18 / 2012 / NĐ - CP  ngày 13/3/2012; Nghị định số  56 / 2014 / NĐ - CP  ngày 30/5/2014; Nghị định số  28 / 2016 / NĐ - CP  ngày 20/4/2016 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;


Căn cứ Nghị định số  215 / 2013 / NĐ - CP  ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;


Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,


Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số  133 / 2014 / TT - BTC  ngày 11/9/2014 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện như sau:


Điều 1. Sửa đổi một số điều của Thông tư số  133 / 2014 / TT - BTC  ngày 11/9/2014 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện như sau:


 1. Khoản 3 Điều 12 được sửa đổi như sau: “3. Hàng năm, trước ngày 01/3, Quỹ bảo trì đường bộ trung ương tổng hợp số thu phí sử dụng đường bộ thu được năm trước, gửi Bộ Tài chính để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền”.


 2. Bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 2; khoản 6 và khoản 7 Điều 3; Điều 7; điểm a khoản 1 Điều 8; khoản 2 Điều 9; khoản 1 và khoản 3 Điều 12 Thông tư số  133 / 2014 / TT - BTC  ngày 11/9/2014.


 3. Bãi bỏ nội dung “Đối với xe mô tô, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, trường hợp Hội đồng nhân dân (hoặc Ủy ban nhân dân) cấp tỉnh chưa ban hành quy định mới thì tiếp tục thực hiện theo văn bản đã ban hành” tại khoản 3 Điều 13 Thông tư số  133 / 2014 / TT - BTC  ngày 11/9/2014.


 4. Bãi bỏ điểm 4 Phụ lục số 1; Phụ lục số 2; Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số  133 / 2014 / TT - BTC  ngày 11/9/2014.


Điều 2. Tổ chức thực hiện


 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2016.


 2. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.Nơi nhận:

 • Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

 • Văn phòng Tổng Bí thư;

 • Văn phòng Quốc hội;

 • Văn phòng Chủ tịch nước;

 • Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

 • Tòa án nhân dân tối cao;

 • Kiểm toán nhà nước;

 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

 • Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

 • HĐND, UBND, Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 • Công báo;

 • Website Chính phủ;

 • Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

 • Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

 • Website Bộ Tài chính;

 • Lưu: VT, CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Vũ Thị Mai