BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2334 / TCT - CS 

V/v chính sách thu tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang


Trả lời Công văn số  189 / CT - THNVDT  ngày 15/03/2016 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về chính sách thu tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 • Tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số  142 / 2005 / NĐ - CP  ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất quy định:


  “4. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định này chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng được thuê và tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp”


 • Tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số  46 / 2014 / NĐ  ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:


  “3. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định này chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng được Nhà nước cho thuê đất và tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp”


 • Tại khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 12 Thông tư số  77 / 2014 / TT - BTC  ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số  46 / 2014 / NĐ -CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:


“Điều 12. Áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước


 1. Dự án đầu tư có sử dụng đất được xét miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước là dự án được lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật.


 2. Dự án đầu tư được miễn, giảm tiền thuê đất gắn với việc cho thuê đất mới áp dụng trong trường hợp chủ đầu tư được Nhà nước cho thuê đất lần đầu trên diện tích đất thực hiện dự án hoặc được gia hạn thuê đất khi hết thời hạn thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.


...5. Người được Nhà nước cho thuê đất chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất sau khi làm các thủ tục để được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định. Trường hợp thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất nhưng người được Nhà nước cho thuê đất không làm thủ tục để được miễn, giảm tiền thuê đất thì phải nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật. Trường hợp chậm làm thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất thì khoảng thời gian chậm làm thủ tục không được miễn, giảm tiền thuê đất”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Classic Mode (Việt Nam) được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng nhà làm việc và khu chế biến hải sản xuất khẩu theo Quyết định số  3256 / QĐ - UB  ngày 12/10/1996, thời hạn thuê đất từ ngày 29/09/1995 đến hết ngày 29/09/2015. Ngày 19/10/2015 (ngày công ty đã hết thời hạn thuê đất) công ty nộp hồ sơ xin miễn tiền thuê đất. Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang nêu tại công văn  189 / CT - THNVDT , cụ thể: Công ty cổ phần Classic Mode (Việt Nam) không thuộc đối tượng được miễn tiền thuê đất theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số  142 / 2005 / NĐ - CP , khoản 3 Điều 18 Nghị định số  46 / 2014 / NĐ -CP của Chính phủ và Điều 12 Thông tư số  77 / 2014 / TT - BTC  của Bộ Tài chính nêu trên.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Vụ PC, Vụ CST-BTC;

 • Cục QLCS;

 • Vụ Pháp chế (TCT);

 • Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGCao Anh Tuấn