BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2766 / TCHQ - TXNK 

V/v: xác định dự án ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Nghệ An.


Trả lời công văn số  1986 / HQNA - NV  ngày 29/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An về việc vướng mắc ưu đãi đầu tư. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ điểm 31 Mục IV Phần B, Phụ lục I Nghị định  87 / 2010 / NĐ - CP  ngày 13/8/2010 của Chính phủ thì đầu tư xây dựng phát triển: Nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga thuộc danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư.


Trường hợp Dự án xây dựng nhà máy nước điện giải thế hệ mới (nước kiềm và nước axit) phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xử lý môi trường, ứng dụng trong ngành y tế và phục vụ đời sống con người của Công ty Cổ phần JWS TECNICA Việt Nam, sau khi trao đổi ý kiến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định dự án nêu trên không thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư, do đó không được miễn thuế nhập khẩu.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Nghệ An biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ CST, Vụ PC (BTC);

  • Lưu: VT, TXNK-CS(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái