TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  277 / TXNK - QLN 

V/v xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Công ty cổ phần kỹ thuật Việt Sơn Hà Nội. 

(Số 18, ngõ 162/28/12 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.)


Trả lời công văn số  03 / CV - CT  ngày 10/2/2015 của Công ty cổ phần kỹ thuật Việt Sơn Hà Nội về việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK; Cục Thuế XNK- Tổng cục Hải Quan có ý kiến như sau:


Căn cứ kết quả tra cứu số liệu trên hệ thống kế toán thuế tập trung tại Tổng cục Hải quan ngày 12/02/2015 thì Công ty cổ phần kỹ thuật Việt Sơn Hà Nội, MST: 0106087018, còn nợ quá hạn lệ phí hải quan tổng số tiền 200.000 đồng tại Chi cục Hải quan khu vực I Cát Lái-Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh; Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài-Cục Hải quan Hà Nội; Chi cục Hải quan cảng Đình Vũ-Cục Hải quan Hải Phòng; Chi cục Hải quan cảng nội địa Tiên Sơn- Cục Hải quan Bắc Ninh; Chi cục Hải quan cảng Đà Nẵng-Cục Hải quan Đà Nẵng. Đề nghị Công ty nộp số tiền lệ phí hải quan quá hạn nêu trên vào ngân sách nhà nước. Trường hợp Công ty đã nộp tiền thì kiểm tra lại chứng từ nộp tiền và liên hệ trực tiếp với các Chi cục Hải quan nêu trên để được giải quyết.


Cục Thuế XNK- Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần kỹ thuật Việt Sơn Hà Nội được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, QLN(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hoàng Tuấn