BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  2823 / TCHQ - ĐTCBL 

V/v Tăng cường kiểm soát mặt hàng phân bón

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.


Trong thời gian qua, việc nhập khẩu, sản xuất phân bón giả, kém chất lượng đã gây nhiều xáo trộn, bất ổn cho thị trường phân bón Việt Nam và làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các nhà sản xuất, kinh doanh phân bón trong nước, đặc biệt là gây tác hại nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, an ninh lương thực, sức khỏe nhân dân và môi sinh, môi trường. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng chủ yếu là lợi dụng địa hình biên giới hiểm trở, nhiều đường mòn, lối mở để vận chuyển trái phép phân bón qua biên giới với số lượng nhỏ rồi thu gom tập kết dùng ô tô vận chuyển vào nội địa tiêu thụ; lợi dụng việc kiểm tra chất lượng ở các cửa khẩu chưa chặt chẽ để nhập khẩu phân bón không đảm bảo chất lượng, khai sai số lượng hàng nhập khẩu...


Để tăng cường quản lý hoạt động nhập khẩu và ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng phân bón, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu:


  1. Thực hiện đúng quy trình thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu đối với mặt hàng phân bón, phát hiện các lô hàng nhập khẩu kém chất lượng, không đảm bảo điều kiện nhập khẩu để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời phát hiện sơ hở về chính sách pháp luật, quy trình thủ tục hải quan và công tác quản lý trong nhập khẩu mặt hàng phân bón để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.


  2. Tổ chức thực hiện, tăng cường công tác thu thập thông tin, nắm vững diễn biến tình hình tại các địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn nhằm ngăn chặn các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng phân bón qua biên giới.


  3. Kịp thời thống kê các vụ việc vi phạm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn liên quan đến việc nhập lậu, nhập khẩu mặt hàng phân bón kém chất lượng, phân bón giả và hình thức xử lý, báo cáo về Cục Điều tra chống buôn lậu (qua Phòng 2 - số điện thoại 04 3944 0404) để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Tổng cục.


Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);

  • Lưu: VT, ĐTCBL (02 b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐTCBL


Nguyễn Phi Hùng