BỘ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2361 / BYT - BH 

V/v thực hiện Chỉ thị  05 / CT - TTg  của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, đẩy nhanh lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân và thực hiện nghiêm Chỉ thị số  05 / CT - TTg  ngày 02/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:


 1. Chỉ đạo, thực hiện nghiêm các nội dung liên quan đến thực hiện chính sách bảo hiểm y tế được giao tại Chỉ thị  05 / CT - TTg  của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.


 2. Đối với các địa phương có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế dưới 60%, đề nghị khẩn trương xây dựng kế hoạch mở rộng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 6 tháng cuối năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của địa phương, báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 01  / 6 / 2015 .


 3. Chỉ đạo Sở Y tế thành lập đơn vị chịu trách nhiệm tham mưu công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế trên địa bàn, xem xét bổ sung 01 lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở Y tế chịu trách nhiệm về lĩnh vực bảo hiểm y tế, báo cáo kết quả về Bộ Y tế trước ngày 01 / 6 / 2015 .


 4. Định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị về Bộ Y tế để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


Các báo cáo đề nghị gửi qua đường công văn về Bộ Y tế (Vụ Bảo hiểm y tế), và qua địa chỉ email ngocquynh.le87@gmail.com.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • BT Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);

 • Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);

 • Bộ Lao động TBXH (để phối hợp);

 • Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để phối hợp);

 • Sở Y tế các tỉnh, thành phố (để thực hiện);

 • Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNGPhạm Lê Tuấn