BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3257 / TCHQ - TXNK 

V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Công ty cổ phần thiết bị Tân Phát.

(Số 168 Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  2703 / 15 - XNK  ngày 27/3/2015 của Công ty cổ phần thiết bị Tân Phát đề nghị hướng dẫn phân loại mặt hàng đầu máy rửa xe áp lực trung bình, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Điều 28 Luật Hải quan số  54 / 2014 / QH13 ; Điều 24 Nghị Định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/01/2015 của Chính Phủ; Điều 7 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.


Trường hợp Công ty đề nghị cơ quan hải quan xác định trước mã số đối với hàng hóa dự kiến nhập khẩu thì thực hiện thủ tục và hồ sơ như sau:


 1. Về thủ tục xác định trước mã số:


  • Tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan hải quan xác định trước mã số nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số đến Tổng cục Hải quan.


  • Có trách nhiệm tham gia đối thoại với cơ quan hải quan nhằm làm rõ nội dung đề nghị xác định trước mã số theo đề nghị của cơ quan hải quan.


  • Thông báo bằng văn bản cho Tổng cục Hải quan trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi nào liên quan đến hàng hóa đã đề nghị xác định trước mã số, trong đó nêu nội dung, lý do, ngày, tháng, năm có sự thay đổi.


 2. Về hồ sơ đề nghị xác định trước mã số:


 • Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số  01 / XĐTMS / TXNK  Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;


 • Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.


Trường hợp không có mẫu hàng, tổ chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần thiết bị Tân Phát biết và thực hiện.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);

 • Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

 PHÓ CỤC TRƯỞNGLưu Mạnh Tưởng