BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3295 / TCHQ - GSQL 

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan khi khai trên tờ khai hải quan giấy

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.


Giải quyết vướng mắc của một số đơn vị Hải quan về việc khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất như sau:


  1. Về mẫu tờ khai hải quan giấy: thực hiện theo phụ lục IV ban hành kèm Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.


  2. Việc quyết định hình thức, mức độ kiểm tra hàng hóa: Căn cứ thông tin khai hải quan và các thông tin khác liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai quyết định hình thức mức độ kiểm tra hàng hóa.


  3. Về cấp lấy số: Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan mở sổ theo dõi việc cấp số tờ khai thủ công theo nguyên tắc đảm bảo 12 ký tự như sau: 98, mã Chi cục (04 ký tự), năm đăng ký (02 ký tự), số thứ tự tờ khai thủ công (04 ký tự là số). Tờ khai hải quan được cấp theo từng năm, hết năm, số tờ khai sẽ chạy lại từ số tờ khai đầu tiên (ví dụ: năm 2015, số tờ khai bắt đầu là 98CCCC140001 thì năm 2016 số tờ khai bắt đầu là 98CCCC150001; trong đó, CCCC là mã Chi cục Hải quan).


  4. Về cập nhật thông tin tờ khai hải quan vào hệ thống:


Sau khi tiếp nhận thông tin tờ khai hải quan và cấp số tờ khai hải quan, công chức hải quan cập nhật đầy đủ các tiêu chí trên mẫu tờ khai hải quan giấy vào Hệ thống E-Customs V5. Các tiêu chí có trên Hệ thống E-Custom V5 nhưng không có trên mẫu tờ khai hải quan giấy thì không phải cập nhật.


Trường hợp người khai chưa đăng ký mã số thuế, công chức hải quan nhập chữ NA vào ô chỉ tiêu mã số thuế.


Tổng cục Hải quan hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố triển khai thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL(03b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh