Hóa đơn

Hóa đơn

Công văn 1839/TCT-CS Sử dụng biên lai thu phí, lệ phí sau khi đổi tên, địa chỉ kinh doanh
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  1839 / TCT - CS  V/v ...
Công văn 1843/TCT-CS Chính sách thuế đối với lập hóa đơn cung ứng dịch vụ
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  1843 / TCT - CS  V/v:...
Công văn 1872/TCT-CS Điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  1872 / TCT - CS  V/v:...
Công văn 22679/CT-HTr Chính sách thuế khi bị hỏng liên 2 hóa đơn
TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  22679 / CT - ...
Công văn 1961/TCT-CS Xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  1961 / TCT - CS  V/v ...
Công văn 1965/TCT-CS Hóa đơn cấp lẻ
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  1965 / TCT - CS  V/v ...
Công văn 5565/TCT-CS Vướng mắc trong việc cấp hóa đơn lẻ đối với Hợp đồng xây dựng công trình
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  5565 / TCT - CS  V/v chính...
Công văn 5566/TCT-CS Chính sách thuế đối với xử lý vi phạm về hóa đơn bất hợp pháp
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  5566 / TCT - CS  V/v Chính...
Công văn 275/BTC-TCT Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 275/BTC-TCT V/v thông báo hóa đơn không còn...
Công văn 43/TCT-DNL Lập hóa đơn trong trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  43 / TCT - DNL  V/v: lập h...