Thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng

Công văn 1711/TCT-KK Kê khai thuế giá trị gia tăng
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Công văn 1712/TCT-KK Kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Công văn 1715/TCT-CS Chính sách thuế đối với khấu trừ thuế gia trị gia tăng đầu vào
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Công văn 1749/TCT-CS Thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Công văn 1772/TCT-KK Hoàn thuế giá trị gia tăng
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Công văn 1773/TCT-KK Vướng mắc giải quyết hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp đã được Cục Thuế kiểm tra, xác minh
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Công văn 1774/TCT-KK Hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp đã được Cục Thuế kiểm tra, xác minh và hàng hóa xuất khẩu không có hóa đơn vận chuyển
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Công văn 1817/TCT-KK Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp đã phát sinh doanh thu
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Công văn 1841/TCT-CS Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ kiểm định đá xuất khẩu
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Công văn 1870/TCT-CS Áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...