Chế độ, chính sách, thủ tục BHXH

Chế độ, chính sách, thủ tục BHXH

Công văn 3819/TB-BHXH Điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM  BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Công văn 937/CTPH-TLĐ-MTTW-BLĐTBXH- Phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật về BHXH trong các loại hình doanh nghiệp
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM - ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM - BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XH - THANH TRA CHÍNH PHỦ - BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ...
Công văn 1258/BHXH-QLT Triển khai thực hiện các thủ tục tham gia BHXH
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH -------   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------...
Công văn 1388/TB-BHXH Điều chỉnh mức lương cơ sở
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Nghị định 134/2015/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
    CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
Công văn 45/BHXH-CNTT Triển khai giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử
    BẢO HIỂM XàHỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/BHXH-CNTT V/v triển kha...
Công văn 1275/BYT-TB-CT Thực hiện đúng các quy định cơ chế hải quan một cửa quốc gia và TT 30/2015/TT-BYT
BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  1275 / BYT - TB - CT  V/v đề nghị thực hi...
Công văn 5424/BHXH-CSXH Hướng dẫn điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
    BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - ...
Quyết định 618/QĐ-BHXH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...
Quyết định 625/QĐ-BHXH Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...