Cấp sổ BHXH - thẻ BHYT

Cấp sổ BHXH - thẻ BHYT

Công văn 537/BHXH-CST Đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho thẻ bảo hiểm y tế quý II/2016
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM  BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh p...
Công văn 04/BHXH-CST Đổi thẻ BHYT do thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------...
Công văn 4196/TB-BHXH Điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh ph...
Công văn 5362/BHXH-TT Tuyên truyền sử dụng thẻ bảo hiểm y tế và Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo mẫu mới
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- S...
Công văn 995/TB-BHXH Điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phú...
Công văn 1285/TB-BHXH Quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa và Phiếu giao nhận hồ sơ
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM  BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------...
Công văn 1331/BHXH-THU Hướng dẫn cấp thẻ BHYT cho đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỔ CHÍ MINH Số : 1331 / TB - BHXH V/v hướng dẫn cấp thẻ BHYT cho đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi ...
Thông tư 05/2015/TTLT-BTP-BCA- Thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
BỘ TƯ PHÁP - BỘ CÔNG AN - BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  05 / 2015 / TTLT...
Công văn 3638/BYT-BH Đơn giản thủ tục tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình
BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  3638 / BYT - BH  V/v đơn giản thủ tục tha...
Công văn 1765/TB-BHXH Ban hành mới, điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa của BHXH TP
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI  TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------...