Chế độ, chính sách hải quan

Chế độ, chính sách hải quan

Công văn 923/TCHQ-TXNK Công tác trị giá hải quan
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 923/TCHQ-TXNK V/v công t...
Công văn 14129/TCHQ-TXNK Thẩm định Thông tư ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  14129 / TCHQ - TXN...
Công văn 7035/BCT-TCNL Áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu
BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  7035 / BCT - TCNL  V/v áp dụng mức...
Công văn 3766/TCHQ-GSQL Tiếp tục thực hiện thí điểm thời gian thông quan hàng thủy sản tại cửa khẩu Kim Thành
    BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự ...
Công văn 3827/TCHQ-TXNK Không thu lệ phí hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của cư dân biên giới
    BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự ...
Công văn 3870/TCHQ-TXNK Trị giá hải quan hàng nhập khẩu
    BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3870/TCHQ-TXNK...
Công văn 6082/BTC-TCHQ Xử lý tiền chậm nộp thuế
    BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---...
Thông tư 64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL Thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục thẩm định nội dung đồ chơi trẻ em nhập khẩu
    BỘ TÀI CHÍNH - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA...
Công văn 3917/TCHQ-TXNK Xử lý nợ thuế để được thông quan hàng hóa
    BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do ...
Công văn 6383/BTC-TCHQ Áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu
    BỘ TÀI CHÍNH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---...