Thủ tục hải quan

Thủ tục hải quan

Công văn 12301/TCHQ-GSQL Thủ tục sửa đổi, bổ sung bản lược khai hàng hóa
    BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự ...
Quyết định 2746/QĐ-BTC TTHC mới về NK NL, VT, LK và bộ phận phụ trợ để SX các SP CNTT trọng điểm thuộc Chương 98
    BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------...
Công văn 3507/TCHQ-GSQL Thủ tục nhập khẩu hàng hóa
    BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do ...
Công văn 572/GSQL-TH Xác nhận nội dung Quyết định công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
    TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc l...
Công văn 585/GSQL-GQ2 Vướng mắc liên quan đến sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khi làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ
    TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ...
Công văn 758/TXNK-CST Thủ tục miễn thuế nhập khẩu cho gói thầu “Mua sắm thiết bị dạy nghề
    TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...
Công văn 796/TXNK-CST Thủ tục hoàn thuế nhập khẩu nộp thừa
    TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độ...
Công văn 3995/TCHQ-GSQL Trao đổi về quy trình nghiệp vụ thủ tục hải quan
    BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự ...
Công văn 606/GSQL-GQ3 Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu xe quà biếu, tặng
    TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc l...
Công văn 622/GSQL-GQ3 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh
    TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc l...