Giám sát quản lý

Giám sát quản lý

Công văn 12321/TCHQ-TXNK Nhập khẩu ô tô để sử dụng cho hoạt động của Văn phòng quốc gia IRRI
    BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự ...
Thông tư 207/2015/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế
 Hết hiệu lực: 15/02/2017      BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 207/...
Thông tư 52/2015/TT-BCT Quy định hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại QĐ 52/2015/QĐ-TTg
 Hết hiệu lực: 15/02/2017      BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 52...
Công văn 2311/BYT-ATTP Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan
    BỘ Y TẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----...
Công văn 3518/TCHQ-GSQL Đưa hàng hóa về bảo quản tại kho chứa hàng miễn thuế
    BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do ...
Công văn 3520/TCHQ-TXNK Phân loại xe kéo đẩy tầu bay
    BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - H...
Công văn 3607/TCHQ-TXNK Xác định trước mã số hàng hóa có tên thương mại là “Tiab”
    BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do ...
Công văn 3613/TCHQ-TXNK Xử lý nợ thuế
    BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự ...
Công văn 3703/TCHQ-TXNK Xác định trước mã số đối với mặt hàng vòi nước
    BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do ...
Công văn 3767/TCHQ-GSQL Tạm nhận hàng hóa thuộc dự án Hợp tác Kỹ thuật về bảo quản
    BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do ...