Thuế xuất nhập khẩu

Thuế xuất nhập khẩu

Công văn 3700/TCHQ-TXNK Thanh khoản thuế giá trị gia tăng
    BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do ...
Công văn 3745/TCHQ-TXNK Nhập khẩu miễn thuế ấn phẩm, tài liệu của hãng hàng không Cathay Pacific Airways Ltd
    BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do ...
Công văn 3770/TCHQ-TXNK Chính sách thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu
    BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3770/TCHQ-TXNK ...
Công văn 3857/TCHQ-TXNK Hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa
    BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do ...
Công văn 5613/BTC-CST Ưu đãi thuế xuất khẩu quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP
    BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---...
Công văn 5914/BTC-TCHQ Xử lý thuế hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu
    BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------...
Công văn 6083/BTC-TCHQ Hoàn thuế hàng hóa xuất khẩu nhưng phải nhập trở lại quá 365 ngày
    BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---...
Công văn 770/TXNK-DTTH Hướng dẫn áp dụng chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu phục vụ an ninh
    TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độ...
Công văn 776/TXNK-CST Miễn thuế đối với nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng gia công, SXXK bị thiệt hại do hỏa hoạn
    TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...
Công văn 6048/BTC-CST Chính sách thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu đối với mặt hàng xơ bông chưa chải thô, chải kỹ
    BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------...