Lĩnh vực hải quan khác

Lĩnh vực hải quan khác

Công văn 5915/BTC-TCHQ Thực hiện các Thông tư hướng dẫn QĐ 52/2015/QĐ-TTg và quản lý hàng hóa, phương tiện qua cửa khẩu biên giới
    BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---...
Công văn 638/GSQL-GQ3 Thực hiện công văn 2872/TCHQ-GSQL
    TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc l...
Công văn 763/TXNK-CST Thực hiện Quyết định 862/QĐ-BCT về thuế tự vệ
    TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...
Công văn 768/TXNK-CST Ghi nhận vướng mắc thi hành Nghị định 118/2015/NĐ-CP
    TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...
Quyết định 897/QĐ-BTC Thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng XNK hàng hóa được thành lập trong nội địa Km3+4, thành phố Móng Cái
    BỘ TÀI CHÍNH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---...
Công văn 377/XNK-XXHH Danh sách nhà xuất khẩu được lựa chọn tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ của các nước thành viên Bản ghi nhớ
    BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC XUẤT NHẬP KHẨU ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - ...
Công văn 3912/TCHQ-GSQL Giải đáp vướng mắc thực hiện Thông tư 143/2015/TT-BTC và 19/2014/TT-BTC
    BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do ...
Công văn 3945/TCHQ-TXNK Vướng mắc trong việc lập báo cáo mẫu số 06/BNV theo quy định tại Thông tư 212/2014/TT-BTC
    BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự ...
Công văn 12395/TCHQ-GSQL Thực hiện Thông tư 191/2015/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  12395 / TCHQ - GSQL  V...
Công văn 12397/TCHQ-GSQL Vướng mắc thực hiện Quyết định 3740/QĐ-TCHQ
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  12397 / TCHQ - GSQL  V...