Lĩnh vực khác

Lĩnh vực khác

Thông tư 08/2015/TT-BXD Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015
    BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------...
Công văn 10983/VPCP-KTN Đề án “Huy động nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không”
    VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
Công văn 11024/VPCP-PL Xây dựng, ban hành nghị định sửa đổi nghị định về xử phạt vi phạm hành chính
    VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phú...
Công văn 11046/VPCP-KGVX Hoàn thiện Nghị quyết về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020
    VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phú...
Nghị định 131/2015/NĐ-CP Hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia
    CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------...
Công văn 1458/UBDT-VP135 Hướng dẫn địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
    ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -...
Công văn 1887/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ Trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất
    BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI...
Thông tư 205/2015/TT-BTC Cơ chế tài chính thực hiện chính sách nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020
KHAC - Văn bản đã hết hiệu lực     BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2...
Thông tư 208/2015/TT-BTC Hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn
    BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------...
Quyết định 2359/QĐ-TTg Phê duyệt Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính
    THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phú...