THUE - Văn bản đã hết hiệu lực

THUE - Văn bản đã hết hiệu lực

Quyết định 1314/QĐ-BTC Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
 Hết hiệu lực: 30/06/2016  BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  1314 / ...
Công văn 1695/TCT-QLN Sử dụng hóa đơn lẻ
 Hết hiệu lực: 21/12/2016  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thông tư 01/2016/TT-BTC Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
 Ngừng hiệu lực: 01/01/2017  BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/201...
Thông tư 213/2015/TT-BTC Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1148+1300 quốc lộ 1
 Hết hiệu lực: 01/01/2017  BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 213/2015/...
Nghị định 170/2013/NĐ-CP Nghị định 170/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 26/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
 Hết hiệu lực: 15/11/2018  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  170 / 2013...
Nghị định 12/2016/NĐ-CP Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
 Hết hiệu lực: 01/01/2017  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2016/NĐ-C...
Công văn 3779/TCT-CS Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng
 Hết hiệu lực: 23/09/2015  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Quyết định 626/QĐ-BTC Công bố TTHC sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của BTC
 Hết hiệu lực: 30/06/2016  BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  626 / QĐ...
Quyết định 832/QĐ-BTC Công bố TTHC sửa đổi, thay thế, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế
 Hết hiệu lực: 30/06/2016  BỘ TÀI CHÍNH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  832 ...
Công văn 3368/TCT-KK Sửa đổi quy trình miễn giảm thuế theo Quyết định 1444/QĐ-TCT
 Hết hiệu lực: 20/04/2015  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...