KHAC - Văn bản đã hết hiệu lực

KHAC - Văn bản đã hết hiệu lực

Thông tư 178/2014/TT-BTC Hướng dẫn về tài chính khi thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch, đối với đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thuỷ lợi
 Hết hiệu lực: 03/08/2020  BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  178 / ...
Quyết định 1797/QĐ-BCT Quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho Tổng công ty Điện lực
 Không còn phù hợp  BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  1797 / QĐ - ...
Thông tư 44/2014/TT-NHNN Hướng dẫn về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
 Hết hiệu lực: 01/01/2021  NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------...
Thông tư 11/2015/TT-BLĐTBXH Quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về Lao động, Thương binh và Xã hội
 Hết hiệu lực: 02/11/2019  BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------...
Thông tư 03/2016/TT-BCT Quy định chi tiết Nghị định 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí
 Hết hiệu lực: 01/08/2018 BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  03 / 2...
Thông tư 05/2015/TT-BTC Hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán
 Hết hiệu lực: 15/02/2021  BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  05 / 20...
Quyết định 2238/QĐ-KTNN Kế hoạch kiểm toán năm 2015
 Không còn phù hợp  KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số:  2238 /...
Quyết định 1654/QĐ-BCT Chỉ định tổ chức thử nghiệm hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
 Hết hiệu lực: 29/04/2019  BỘ CÔNG THƯƠNG ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  16...
Quyết định 1855/QĐ-UBND Công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương TP
 Hết hiệu lực: 17/01/2019  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------...
Nghị định 79/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
 Hết hiệu lực: 01/07/2016  CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:  79 / 201...