HAIQ - Văn bản đã hết hiệu lực

HAIQ - Văn bản đã hết hiệu lực

Thông tư 01/2016/TT-BCT Nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2016
 Hết hiệu lực: 01/01/2017      BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 0...
Quyết định 45/QĐ-TCHQ Kế hoạch cải cách hành chính của ngành Hải quan năm 2016
 Không còn phù hợp  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Công văn 1762/TCHQ-GSQL Hóa chất thuộc DM hóa chất phải khai báo khi NK gửi kho ngoại quan
 Hết hiệu lực: 12/07/2016  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------...
Thông tư 53/2015/TT-BCT Quy định đăng ký danh mục hàng NK, TN-TX của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng
 Hết hiệu lực: 12/02/2018  BỘ CÔNG THƯƠNG ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số:  53...
Thông tư 05/2016/TT-BTC Sửa đổi mức thuế suất thuế NK ưu đãi đối với HH môi trường trong APEC thuộc nhóm 84
 Hết hiệu lực: 01/09/2016  BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  05 / 20...
Thông tư 16/2016/TT-BTC Sửa đổi thuế suất thuế NK ưu đãi của mặt hàng thuộc nhóm 27
 Hết hiệu lực: 01/09/2016  BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2016/T...
Thông tư 25/2016/TT-BTC Sửa đổi mức thuế suất thuế NK ưu đãi đối với mặt hàng Diamoni hydro orthophosphat có HS 3105
 Hết hiệu lực: 01/09/2016  BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/2016/TT-B...
Quyết định 973/QĐ-BTNMT Chỉ định tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn môi trường đối với phế liệu nhậu khẩu làm nguyên liệu SX
 Hết hiệu lực: 20/01/2019      BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------...
Thông tư 48/2016/TT-BTC Thuế suất thuế NK ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27
 Hết hiệu lực: 01/09/2016  BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  48 / 20...
Quyết định 862/QĐ-BCT Áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời
 Hết hiệu lực: 02/08/2016  BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  862 /...