BHXH - BHYT tự nguyện

BHXH - BHYT tự nguyện

Công văn 3592/BHXH-BT Tham gia Bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  3592 / BHXH - BT  V/v tha...
Công văn 4660/BGDĐT-CTHSSV Thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  4660 / BGDĐT - CTHSSV  V/v...
Công văn 354/TB-VPCP Một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện và dự thảo Nghị định về quỹ hưu trí tự
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  354 / TB - VPCP  Hà Nội, ng...
Công văn 4239/BHXH-CSYT Tổ chức thực hiện đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu cho người tham gia BHYT tại các cơ sở KCB
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  4239 / BHXH - CSYT  V/v ...
Công văn 2870/BHXH-CSXH Hướng dẫn giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại BHXH Bộ Quốc phòng
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:  2870 / BHXH - CSXH  V/...
Công văn 7967/VPCP-KTTH Cải cách thủ tục hành chính trong việc kê khai nộp bảo hiểm xã hội
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:  7967 / VPCP - KTTH  V/v cải c...
Công văn 154/TB-THU Thu, nộp tiền BHYT tự nguyện tháng 01_2014
BAa HIEM XA HOI VIET NAM CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VI:E:T NAM BAo HIEM xA HQI We HO cm MINH DQcl,p - TV do - H~lDhphu...
Công văn 3684/BHXH-BT Phấn đấu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3684/BHXH-BT V/v phấn đấu ...