Open navigation

Công văn 7967/VPCP-KTTH ngày 10/10/2014 Cải cách thủ tục hành chính trong việc kê khai nộp bảo hiểm xã hội

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7967/VPCP-KTTH

V/v cải cách thủ tục hành chính trong việc kê khai nộp BHXH

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2014

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội;
 - Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 12178/BTC-TCT ngày 29 tháng 8 năm 2014) và ý kiến của Bộ Tư pháp (công văn số 4099/BTP-KSTT ngày 26 tháng 9 năm 2014), Bộ Y tế (công văn số 6577/BYT-BH ngày 22 tháng 9 năm 2014), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 3609/LĐTBXH-PC ngày 30 tháng 9 năm 2014) và Bảo hiểm xã hội Việt Nam (công văn số 3623/BHXH-BT ngày 29 tháng 9 năm 2014) về cải cách thủ tục hành chính trong việc kê khai nộp bảo hiểm xã hội, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

a) Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính làm việc với Ngân hàng Thế giới và các tổ chức có liên quan tiếp tục rà soát về thời gian làm thủ tục kê khai nộp bảo hiểm xã hội, trên cơ sở đó có kế hoạch cụ thể thực hiện lộ trình cắt giảm thủ tục hành chính phấn đấu đạt thời gian kê khai nộp các khoản bảo hiểm xã hội là 49,5 giờ vào cuối năm 2015 (mức bình quân các nước ASEAN6).

b) Tiếp tục rà soát lại quy trình nghiệp vụ, thủ tục hồ sơ, hệ thống mẫu biểu, tờ khai nhằm hoàn thiện, đổi mới quy trình, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ; tăng cường hậu kiểm; đơn giản hóa các thủ tục đối với doanh nghiệp và người lao động theo hướng loại bỏ những chỉ tiêu không cần thiết, những chỉ tiêu có sẵn thì không lập lại, không yêu cầu ghi lại thông tin mà cơ quan bảo hiểm xã hội đã có.

c) Ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung của ngành bảo hiểm xã hội để phục vụ công tác quản lý thu, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và trao đổi thông tin với các cơ quan liên quan.

2. Về việc ban hành cơ chế phối hợp trao đổi thông tin giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam với Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính): Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 235/TTg-KTTH ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ.

3. Về việc cho phép cơ quan bảo hiểm xã hội hỗ trợ miễn phí phần mềm kê khai điện tử, đào tạo, sử dụng phần mềm cho tất cả các cơ quan, tổ chức có liên quan đến thu, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Bảo hiểm xã hội Việt Nam làm việc cụ thể với các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế xác định cụ thể nguồn kinh phí để thực hiện nội dung này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TKBT, KGVX, PL;
 - Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.